0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskoweZduny, dnia 13.11.2015 r.

OŚ.6220.9.2015

 OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 10 listopada 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Sławomira Kołaczkowskiego, Bestwin 49, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.9.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie tuczarni o obsadzie do 140 DJP, zlokalizowanej na działce nr ewid. 158, obręb Bestwin, gmina Zduny.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 


Zduny, dnia 31.08.2015 r.

OŚ-7624/2/10/11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

z  a w i a d a m i a

że w dniu 31 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na działce nr 41, obręb Perzyce, gmina Zduny.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

z up. Burmistrza Zdun

 Zastępca Burmistrza        

/-/ mgr Miłosz Zwierzyk

 


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanej w dniu 31.08.2015 r. decyzji, której treść podaję poniżej:

                    Zduny, dnia 31.08.2015 r.

OŚ-7624/2/10/11

DECYZJA

odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ZAP-KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski

orzekam

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na działce nr 41, obręb Perzyce, gmina Zduny.

Uzasadnienie

Dnia 26.03.2010 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Zduny wpłynął wniosek firmy ZAPKOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), mieszczącej się w Obszarze Natura 2000 „Dąbrowy Krotoszyńskie”.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.         

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) dalej ooś, organem właściwym dla ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację planowanego przedsięwzięcia jest właściwy terytorialnie Burmistrz.

 W toku postępowania wydano postanowienie z dnia 2.06.2010 r., znak: OŚ-7624/2/10 i zobowiązano Inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 24.05.2010 r., znak: RDOŚ-30-OO.III-66190-77/10/nb (data wpływu 27.05.2010 r.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 19.05.2010 r., znak: ON.NS-72/3-25(1)/10 (data wpływu 24.05.2010 r.). Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W dniu 22.12.2010 r. Inwestor przedłożył wymagany raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Pismem nr OŚ-7624/2/10 z dnia 4.01.2011 r., załączając raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33, art. 79 ustawy ooś przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 4.01.2011 r. znak OŚ-7624/2/10 podano do publicznej wiadomości informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 24.01.2011 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie postanowieniem z dnia 18.01.2011 r. znak: ON.NS-72/5-1(1)/11 (data wpływu 8.03.2011 r.) zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 30.05.2011 r., 20.12.2011 r., 13.12.2012 r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowanie do czasu wykonania uzupełnienia do raportu. Tut. organ postanowieniami z dnia 9.06.2011 r., 27.12.2011 r., 18.12.2012 r. zawieszał postępowanie.

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o. o. dnia 5.12.2013 r. złożyła uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 20.12.2013 r. Burmistrz Zdun zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z wnioskiem o wycofanie uzgodnień określających zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisku. Sytuacja tak była związana ze zwiększeniem liczby stron postępowania i przekroczenia liczby 20. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia stroną jest właściciel terenu objętego bezpośrednim, najbardziej uciążliwym oddziaływaniem elektrowni wiatrowej, tj. oddziaływaniem akustycznym. Oprócz właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stronami w w/w postępowaniu będą również inni właściciele, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.  Jednocześnie pismem z dnia 20.12.2013 r. Burmistrz Zdun zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i poproszono o uwzględnienie dokumentacji przesłanej z pismem Burmistrza Zdun z 7.05.2010 r., znak: OŚ-7624/2/10. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poprosił o sprecyzowanie wniosku i przesłanie aktualnych załączników. W dniu 5.03.2014 r. przesłano wyjaśnienia, stanowiące jednocześnie wystąpienie o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 20.12.2013 r. poinformowano strony o ponownym wszczęciu postępowania.

Burmistrz Zdun postanowieniem nr OŚ-7624/2/10/11 z dnia 13.05.2014 r. zobowiązał Inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 21.03.2014 r., znak: WOOI.4240.502.2013.DG (data wpływu dnia 26.03.2014 r.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 31.12.2013 r., znak: ON.NS72/352(1)/13 (data wpływu 8.05.2014 r.). Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 12.06.2014 r. Burmistrz Zdun zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 8.07.2014 r. do tut. urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który został sporządzony w czerwcu 2014 r. przez panią Beatę Lepkę z firmy SUKCESJA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

W związku z powyższym Burmistrz Zdun pismem nr OŚ-7624/2/10/11 z dnia 9.07.2014 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o uzgodnienie raportu oraz pismem z tym samym numerem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z prośbą o wydanie opinii w w/w raportu.

Zgodnie z art. 33, art. 79 ustawy ooś przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 9.07.2014 r. znak OŚ-7624/2/10/11 podano do publicznej wiadomości informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Państwowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie postanowieniem z dnia 21.07.2014 r., znak: ON.NS-72/5-8(1)/14 (data wpływu 31.07.2014 r.) pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z 5.08.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystąpił do inwestora o uzupełnienie raportu w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz hydrogeologii. Ponadto, wezwał inwestora do uzupełnienia raportu o zagadnienia wymienione w art. 66 ust. 1 pkt 7, 8 i 19 ustawy ooś. W dniu 8.09.2014 r. inwestor złożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienie raport. Ponieważ raport wymagał dalszego uzupełnienia pismem z 9.10.2014 r. wezwano Inwestora do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień z zakresu ochrony przed hałasem i hydrogeologii. Ponadto, ponownie wezwano inwestora do uzupełnienia informacji określonych w art. 66 ooś. Inwestor przedstawił wymagane uzupełnienia w dniach 12.12.2014 r., i 28.11.2014 r. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4242.163.2014.AR2.7 z dnia 9.12.2014 r. uzgodnił warunki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 15.12.2014 r. zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów. W dniu 2.01.2015 r. jedna ze stron postępowania złożyła pismo z dnia 29.12.2014 r. z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii. Pismem z dnia 13.01.2015 r. tut. organ odpowiedział na przedmiotowe kwestie. Następnie w dniu 22.01.2015 r. strona wniosła protest załączając opinie dot. lokalizacji przedmiotowej elektrowni wraz z analizą oddziaływania akustycznego przedmiotowego przedsięwzięcia. Burmistrz Zdun pismem z dnia 3.02.2015 r. skierował do Inwestora prośbę o ustosunkowanie się do przedłożonej analizy. Inwestor w dniu 20.02.2015 r. złożył wniosek o zmianę nazwy i lokalizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Burmistrz Zdun pismem nr OŚ-7624/2/10/11 z dnia 25.02.2015 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o uzgodnienie raportu oraz pismem z tym samym numerem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z prośbą o wydanie opinii w w/w raportu.

Obwieszczeniem z dnia 25.02.2015 r. zawiadomiono społeczeństwo o przedłożeniu zmiany do raportu i terminie od dnia 27.02.2015 r. do 19.03.2015 r. na wniesienie uwag i wniosków.

W dniu 19.03.2015 r. kolejna ze stron postępowania wniosła uwagę, tłumacząc ze przedmiotowa inwestycja koliduje z planami przekształcenia jej nieruchomości w działkę budowlaną.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał opinie sanitarną nr ON.NS72/53(1)/15 z dnia 5.03.2015 r. (data wpływu 11.03.2015 r.) pozytywnie opiniujące realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 8.04.2015 r. wystąpił do tut. organu z prośbą o określenie sąsiadujących z planowaną inwestycją terenów. W dniu 23.04.2015 r. została udzielona odpowiedź na powyższą prośbę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 28.05.2015 r.  poprosił o sprecyzowanie sąsiadujących terenów. Burmistrz Zdun w dniu 9.06.2015 r. wystosował odpowiedź na powyższą prośbę. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOOI.4242.55.2015.AR2.5 z dnia 25.06.2015 r. (data wpływu 2.07.2015 r.) uzgodnił warunki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 6.07.2015 r. zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W dniu 22.07.2015 r. kolejna ze stron postępowania złożyła sprzeciwem dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z informacji posiadanych przez tut. organ wynika, że Inwestor planuje zmienić lokalizację inwestycji. W związku z protestami oraz planowaną zmianą lokalizacji przedsięwzięcia, Burmistrz Zdun pismem z dnia 14.08.2015 r. wystosował do Inwestora oficjalne zapytanie o realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestor nie odpowiedział na powyższe zapytanie.

            Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, osadzonej na wieży o wysokości 98 m n.p.t. Średnica wirnika wynosić będzie 82 m. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również m. in. budowę drogi dojazdowej i placu montażowego, usytuowanie bezobsługowej stacji transformatorowej, ułożenie kabli energetycznych doziemnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 370 m od przedmiotowej turbiny i stanowią zabudowę zagrodową. Dla działki o numerze ewid. 99, obręb Konarzew, znajdującej się w odległości ok. 495 m, Burmistrz Zdun w dniu 10.10.2014 r. wydał decyzje o warunkach zabudowy, znak: GT.6730.66.2014, w której ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku płodów rolnych. Jednocześnie w ww. decyzji rodzaj zabudowy określono jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z zabudową zagrodową. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że dopuszczalne poziomy hałasu na granicy ww. terenów wynoszą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t. j. ), 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Przeanalizowano wpływ planowanej inwestycji na stan akustyczny środowiska przy uwzględnieniu najbardziej niekorzystnej sytuacji z punktu widzenia propagacji hałasu. W analizie akustycznej uwzględniono wpływ eksploatacji przedmiotowej turbiny wiatrowej, przy założeniu współrzędnych posadowienia w układzie 1992 X=423386,35 Y=388544,34. Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu elektrowni wykonano przyjmując poziom, mocy akustycznej turbiny wynoszący 104 dB i wysokość zwieszenia wirnika 98 m n.p.t. Ponadto, w uzupełnianiu do raportu przedstawiono skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji i 3 elektrowni wiatrowych (2 na dz. 763/1 w m. Konarzew, gm. Zduny i 1 na dz. 128 w m. Perzyce, gm. Zduny), dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie analizy akustycznej i jej graficznej interpretacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że na granicy najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej, poziom emitowanego hałasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W dokumentacji przedstawiono gospodarowanie odpadami na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Na poszczególnych etapach będą wytwarzane, zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez podmioty świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Wówczas świadczący usługi będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego Inwestor zainstaluje szczelną misę olejową o pojemności umożliwiającej zmagazynowanie całej ilości oleju z transformatora w przypadku ewentualnego wycieku. Wytwarzane odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, odpady mogą być unieszkodliwiane.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W ramach funkcjonowania przedmiotowej inwestycji nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych żadne substancji. Uwzględniając lokalizację i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchnie. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na obszarze Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300007. Ponadto, przedsięwzięcie znajdować się będzie w zasięgu obszaru „OSOP Dąbrowy Krotoszyńskie”, wyznaczonego w wykonanym na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego opracowaniu „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego”, Wylegała, Kuźniak, Dolata (2008). Miejscem realizacji jest pole uprawne, słabo urozmaicone strukturami atrakcyjnymi dla ptaków i nietoperzy czyli grupy najbardziej narażonej na negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia. W odległości ok. 280 m w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji występuje niewielki szpaler drzew. Najbliższy, duży kompleks leśny położony jest w odległości ok. 1,3 km w kierunku zachodnim. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na najbardziej narażone grupy zwierząt tj. ptaki i nietoperze została dokonana na podstawie wyników przedrealizacyjnego monitoringu prowadzonego w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2012 r. dla ptaków oraz w okresie od kwietnia do listopada 2013 r. dla nietoperzy. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, (umieszczonym na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl data dostępu 4.02.2015 r.) przedmiotem ochrony obszaru Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 jest dzięcioł średni Dendrocopos medius oraz dzięcioł zielonosiwy Picus canus, a obszaru Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002: 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragili, Populetum albae, Alnenion glutinso-incanae) i olsy źródliskowe, 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatheerion elatioris), 9170 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion roboli-petrraeae), 91F0 - łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Filario-Ulmetum), 6410 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 6430 - ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 9110 - kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 6120 - ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 91D0 - bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brozowo-sosnowe bagienne lasy borealne oraz kumak nizinny Bombina bombina. Do głównych potencjalnych zagrożeń tych obszarów należą: postępujące odwodnienie terenu na skutek niewłaściwie przeprowadzonych melioracji, zaprzestanie ekstensywnego użytkowania łąk oraz trudności z odnawianiem się drzewostanów dębowych. Przedmiotowa działka oraz tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie stanowią obszary rolne, na których nie występują siedliska przyrodnicze, będące przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Ponadto, na analizowanym terenie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary wodno-błotne, cieki i zbiorniki wodne, mogące być potencjalnym miejscem występowania kumaka nizinnego. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Płyty krotoszyńskiej PLH300002 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2113), nie wskazano działań ochronnych na terenie działki o nr ewid. 41 w Perzycach, gm. Zduny. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na gatunki, ich siedliska i siedliska przyrodnicze, będące przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Dzięcioł średni Dendrocopos medius oraz dzięcioł zielonosiwy Picus canus, będące przedmiotami ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, to gatunki osiadłe, związane z ekosystemami leśnymi. W trakcie ekspertyzy wykonanej w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2012 r., nie zaobserwowano osobników tych gatunków na terenie oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Jak podkreślano ww. opracowaniu, najbliżej położone stwierdzone stanowisko dzięcioła średniego znajduje się w odległości ok. 4,2 km, a dzięcioła zielonosiwego - w odległości ok. 4,2 km i 4,8 km od miejsca planowanej lokalizacji turbiny wiatrowej. Ponadto, w sąsiedztwie działki nr ewid. 41 nie występują duże kompleksy leśne, stanowiące atrakcyjne miejsce występowania ww. gatunków ptaków. Spośród gatunków lęgowych, występujących w okolicy planowanej inwestycji, zaobserwowano głównie gatunki powszechnie występujące w krajobrazie rolniczym. Przedstawicielami rzadszych gatunków ptaków w sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej turbiny wiatrowej, były następujące gatunki lęgowe: gąsiorek, żuraw, dzięcioł czarny, pustułka, srokosz i dzierlatka, jednak występowały one w niewielkiej ilości osobników. Gatunki te nie są przedmiotami ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na gatunki i siedliska gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia w obrębie pól uprawnych, jego niewielką skalę i przy zastosowaniu przepisów ochrony gatunkowej, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych.

Jak wynika ze zgromadzonych w aktach postępowania dokumentów, realizacja inwestycji objętej wnioskiem w niniejszej sprawie budzi sprzeciw społeczny czego wyrazem są zarówno działania podejmowane przez protestujących mieszkańców gmina jak również strony postępowania nie zgadzających się na budowę elektrowni wiatrowej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie zgromadzonych dokumentów w aktach administracyjnych sprawy oraz mimo uzyskanych pozytywnych uzgodnień można stwierdzić, że ewentualna odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zabezpieczy mieszkańców żyjących w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia przed negatywnym wpływem ze strony elektrowni wiatrowej, a zarówno ochrona zdrowia jak i prawna ochrona życia człowieka są wartościami chronionymi konstytucyjnie. Uważa się, że budowa przedmiotowej elektrowni wiatrowej na działce nr 41, obręb Perzyce powodowałoby szereg uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

z up. Burmistrza Zdun

 Zastępca Burmistrza        

/-/ mgr Miłosz Zwierzyk

Otrzymują:

 1. ZAP – KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wlkp.
 2. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r.  223/229, 61-485 Poznań
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

Zduny, dnia 1.09.2015 r.

OŚ.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

z  a w i a d a m i a

że w dniu 1 września 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 112 DJP na działce nr 908/1, obręb Baszków, gm. Zduny.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy


Zduny, dnia 7.08.2015 r.

OŚ.6220.7.2015

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

 z  a w i a d a m i a

 że w dniu 7 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego - obory o obsadzie do 71,1 DJP na działce nr 535, obręb Baszków, gm. Zduny.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy


         

  Zduny, dnia 16.07.2015 r.

OŚ.6220.5.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

z  a w i a d a m i a 

że w dniu 16 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o maksymalnej obsadzie 61,90 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 130/2, obręb Perzyce, gmina Zduny.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

z up. Burmistrza Zdun

 Zastępca Burmistrza        

/-/ mgr Miłosz Zwierzyk


Zduny, dnia 9.07.2015 r.

OŚ.6220.5.2015

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

 z  a w i a d a m i a

 że w dniu 9 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku chlewni do obsady wynoszącej 95,2 DJP, a dla całego gospodarstwa do maksymalnej możliwej obsady wynoszącej 123,2 DJP w miejscowości Bestwin, na działce nr ewid. 149, obręb Bestwin, gmina Zduny.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

z up. Burmistrza Zdun

 Zastępca Burmistrza        

/-/ mgr Miłosz Zwierzyk


Zduny, 6.07.2015 r.

OŚ-7624/2/10/11

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 zawiadamiam strony postępowania

 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na działce nr 41, obręb Perzyce zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), gmina Zduny.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, pok. 213, poniedziałek - piątek godz. 7:00 - 15:00.

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy


Zduny, dnia 29.06.2015 r.

OŚ.6220.4.2015

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

 z  a w i a d a m i a

 że w dniu 29 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie do 70 DJP, na terenie gospodarstwa o łącznej maksymalnej obsadzie wynoszącej po rozbudowie 189 DJP, zlokalizowanej na działce nr ewid. 38/2, obręb Ruda.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

z up. Burmistrza Zdun

 Zastępca Burmistrza        

 /-/ mgr Miłosz Zwierzyk


Zduny, dnia 15.06.2015 r.

OŚ.6220.4.2012

 OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

 z  a w i a d a m i a

 ze w dniu 15 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa farmy wiatrowej „Sulmierzyce” składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda, obręb Sulmierzyce.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

                                                                                       Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 


Zduny, dnia 15.06.2015 r.

OŚ.6220.4.2012

OBWIESZCZNIE

BURMISTRZA ZDUN

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy a dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235,  poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji Burmistrza Zdun, znak: OŚ.6220.4.2012 z dnia 15.06.2015 r., której treść podaję poniżej:

 DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 ustalam

 środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy wiatrowej „Sulmierzyce” składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda, obręb Sulmierzyce.

 I. Określam:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie do 10 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda, zlokalizowanych w gminie miejskiej Sulmierzyce. Dwie turbiny będą miały wieże o wysokości maksymalnej 125 m n.p.t., a pozostałe turbiny o wysokości maksymalnej 141 m n.p.t. Maksymalna długość jednej łopaty w wirnikach każdej z turbin wyniesie 63 m. Inwestycji towarzyszyć będą prace polegające na realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym linii kablowej średniego napięcia wraz z kablem telekomunikacyjnym.

Planowane turbiny będą posadowione na działkach o numerach ewidencyjnych: 3015/1, 2958, 2914, 2913, 2948, 2950, 2951, 2952, 2934, 2935, 2937/1, 2937/2, 2922, 2921, 3511, 3478/2, 3478/3, 3456 (lub działki powstałe po jej podziale), 3445, 3446, 3392, 3396, obręb Sulmierzyce.

 

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. Eksploatację przedsięwzięcia powadzić z użyciem maksymalnie 10 turbin wiatrowych o następujących parametrach: moc nominalna do 3,3 MW, wysokość wieży elektrowni maksymalnej 125 m n.p.t. dla turbin nr EW1, EW2 i maksymalnej 141 m n.p.t. dla pozostałych turbin, długość łopaty wirnika do 63 m i maksymalny poziom mocy akustycznej nieprzekraczający 107,0 dB.
  2. W porze nocy, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00 zastosować rozwiązania zapewniające obniżenie poziomu mocy akustycznej turbiny EW10 do wartości nie wyższej niż 105,5 dB.
  3. Zachować następujące współrzędne posadowienia turbin w układzie PL 1992 (x – oś pionowa, y – oś pozioma):

 

Lp

 

Numer turbiny

Obręb

Nr ewidencyjny działki

Współrzędna x

Współrzędna y

fundament i nadwieszenie

nadwieszenie

1.

EW1

1 Sulmierzyce

3015/1

-

415 196

397 969

2.

EW2

1 Sulmierzyce

2958

2959, 2957

415 210

398 536

3.

EW3

1 Sulmierzyce

2914, 2913

2915

415 274

399 282

4.

EW4

1 Sulmierzyce

2948, 2950, 2951, 2952

2947, 2953

414 706

398 798

5.

EW5

1 Sulmierzyce

2934, 2935, 2937/1, 2937/2

2933, 2940

414 372

399 325

6.

EW6

1 Sulmierzyce

2922, 2921

2920/1, 2923

414 869

399 636

7.

EW7

1 Sulmierzyce

3511

3513, 3519, 3510

414 327

399 916

8.

EW8

1 Sulmierzyce

3478/2, 3478/3, 3456 (lub działki powstałe po jej podziale)

3478/1

414 744

400 664

9.

EW9

1 Sulmierzyce

3445, 3446

3444

414 973

400 186

 

10.

EW10

1 Sulmierzyce

3392, 3396

3391, 3390, 3397

415 503

400 829

 

 1. Dopuszcza się przesunięcia turbin w zakresie obszarów, których skrajne punkty w terenie wyznaczają następujące współrzędne w układzie PL 1992 (x – oś pionowa, y – oś pozioma):

Oznaczenie turbiny

Współrzędna x

Współrzędna y

EW1

415 211

397 932

EW1

415 183

398 026

EW1

415 148

398 027

EW1

415 177

397 934

EW2

415 217

398 491

EW2

415 208

398 591

EW2

415 157

398 593

EW2

415 197

398 492

EW3

415 276

399 272

EW3

415 286

399 338

EW3

415 230

399 339

EW3

415 284

399 296

EW3

415 225

399 302

EW4

414 711

398 776

EW4

414 709

398 857

EW4

414 572

398 862

EW4

414 620

398 780

EW5

414 418

399 269

EW5

414 472

399 365

EW5

414 367

399 385

EW5

414 365

399 279

EW6

414 872

399 591

EW6

414 876

399 678

EW6

414 724

399 694

EW6

414 797

399 599

EW7

414 352

399 885

EW7

414 357

399 931

EW7

414 309

399 947

EW7

414 307

399 915

EW8

414 761

400 646

EW8

414 759

400 704

EW8

414 714

400 712

EW8

414 710

400 646

EW9

414 974

400 178

EW9

414 975

400 205

EW9

414 954

400 195

EW9

414 963

400 180

EW10

415 511

400 823

EW10

415 510

400 838

EW10

415 481

400 822

 

 1. Na etapie budowy przedsięwzięcia prace budowlano-montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, z wyłączeniem okresów budowy, w których ze względów technologicznych wymaga jest ciągłość prac i z wyłączeniem transportu elementów elektrowni wiatrowych.
 2. Wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej objętości zastosowanego w elektrowniach wiatrowych oleju transformatorowego.
 3. Nie stosować oświetlenia turbin światłem białym. Stosować światło średniej intensywności o minimalnej wymaganej przepisami mocy oraz liczbie błysków na minutę.
 4. W trakcie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyć wykopy oraz prowadzić ich regularne inspekcje, pod kątem obecności drobnych ssaków, płazów lub gadów. W przypadku ich stwierdzenia przenieść je w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

 

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
  1. Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji.
  2. Przyjęcie dla potrzeb realizacji planowanego przedsięwzięcia rozwiązań projektowych
   i organizacyjno - technicznych zapewniających spełnienie obowiązujących przepisów, dotyczących wymogów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, hałasu i ochrony powietrza atmosferycznego.
  3. Zastosowanie rozwiązań projektowych oraz wypełnienie wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Nie dotyczy.

 

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie dotyczy.

 

II. Stwierdzam konieczność:

 

 1. Wykonania kompensacji przyrodniczej

Nie dotyczy.

 

 1. Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
  1. Przeprowadzić szczegółowy monitoring porealizacyjny, obejmujący cykl roczny, który powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji. Monitoring powinien obejmować:

- ptaki występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie lęgowym - przedmiotem obserwacji powinny być przede wszystkim gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz na wykazach Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych Wyginięciem w Polsce i Europie, a także ujęte w wykazie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunki średnioliczne, nieliczne, bardzo nieliczne i skrajnie nieliczne (wg zobiektywizowanej skali zawartej w opracowaniu Tomjałoić L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: PTPP „pro Natura”);

- ptaki migrujące w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek oraz ptaki zimujące;

- nietoperze występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie rozrodu i migracji;

- badania śmiertelność ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności odnajdywania ofiar oraz szybkości ich znikania z powierzchni.

Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając wpływ inwestycji na populacje ptaków i nietoperzy i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub minimalizujące. Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z interpretacją i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących należy przedstawić w formie pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Raporty cząstkowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego monitoringu porealizacyjnego należy przedstawić w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia każdego z rocznych cykli monitoringowych, natomiast raport końcowy w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia monitoringu.

 

 1. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w warunkach, w których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Pomiary powinny odzwierciedlać oddziaływanie skumulowane wszystkich położonych w pobliżu turbin, których hałas może mieć wpływ na tereny chronione. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbin w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

Po dokonaniu ostatecznych korekt prowadzić okresowy monitoring hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną przez okres pięciu lat. Monitoring ten powinien obejmować pomiary hałasu wykonywane nie mniej niż dwa razy do roku, w warunkach, przy których wpływ turbin na akustyczny stan jakości środowiska będzie największy - jeden pomiar w okresie od początku grudnia do końca lutego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której grunt będzie zmrożony oraz jeden pomiar w okresie od początku marca do końca listopada. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska, Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

 

III. Stwierdzam konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

            Nie dotyczy.

 

IV. Nie nakładam obowiązku

 

 1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Zachowanie parametrów planowanej inwestycji oraz warunków określonych w niniejszej decyzji nie stwarza konieczności wykonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 1. Przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Planowane przedsięwzięcie charakteryzuje się lokalnym zasięgiem oddziaływania.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji

 Uzasadnienie

             W dniu 10.04.2012 r. do Burmistrza Zdun wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30.03.2012 r., znak: SKO-4220A/26/12, zgodnie z którym Burmistrz Miasta Sulmierzyce został wyłączony z postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, a do załatwienia sprawy został wyznaczony Burmistrz Zdun. W dniu 12.04.2012 r. Burmistrz Miasta Sulmierzyce przesłał akta sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Akta zawierały m. in. wniosek o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopiami map ewidencyjnych, wypisami z rejestru gruntów, pełnomocnictwem oraz dowodem uiszczenia opłat skarbowych.

            Po przeanalizowaniu akt, w dniu 18.04.2012 r. wezwano Inwestora do uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miejskiego w Zdunach. W dniu 24.04.2012 r. Inwestor przesłał potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

            W dniu 30.04.2012 r. tut. organ zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach z prośbą o przedłożenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi pismem z dnia 8.05.2012 r., znak: PB.6727.1.2012 poinformowano, że Miasto Sulmierzyce nie posiada miejscowego planu oraz ze nie wydano decyzji o warunkach zabudowy dla działek planowanych pod inwestycje.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), dalej ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej kpa, mówiący ze strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. W takich przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia. Analizując przedłożone z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wypisy z rejestru gruntów dla terenów, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz terenów w przewidywanym zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, iż liczba stron postępowania przekracza 20. Zgodnie z powyższym wszystkie obwieszczenia w przedmiotowych postępowaniu zostały podane do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Urzędzie Miejski w Sulmierzycach, Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie oraz Urzędzie Miejskim w Miliczu. Ponadto obwieszczenia umieszczono w miejscu inwestycji oraz sołectwach Kolęda i Latkowa (Gmina Milicz), Uciechów i Gliśnica (Gmina Odolanów).

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zatem należy do przedsięwzięć dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Jednocześnie na mocy art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia ze względu na jego kwalifikację wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym Burmistrz Zdun pismem nr OŚ.6220.4.2012 z dnia 15.05.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem o tym samym nr z dnia 15.05.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z prośbą wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Zdun obwieszczeniem z dnia 15.05.2012 r. nr OŚ.6220.4.2012 zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie postanowieniem z dnia 28.05.2012 r., znak: ON.NS.72/3-24(1)/12 (data wpływu: 31.05.2012 r.) jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 1.06.2012 r., znak: WOO-I.4240.234.2012.PS (data wpływu: 6.06.2012 r.) wyrazili opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę nadesłane opinie o potrzebnie przeprowadzenia oceny, Burmistrz Zdun postanowieniem z dnia 13.06.2012 r., znak: OŚ.6220.4.2012 zobowiązał Inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości.

W dniu 5.07.2012 r. do tut. organu wpłynął wniosek Fundacji Instytutu Kajetana Koźmina z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15/28 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Burmistrz Zdun postanowieniem znak OŚ.6220.4.2012 r. z dnia 10.07.2012 r. dopuścił w/w fundację do postępowania. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości.

Postanowieniem z dnia 11.07.2012 r., znak OŚ.6220.4.2012 zostało zawieszone przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia raportu przez Inwestora. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości.

W dniu 8.11.2012 r. do tut. organu wpłynął wniosek Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Halickiej 9 o dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu. Burmistrz Zdun postanowieniem znak OŚ.6220.4.2012 r. z dnia 27.11.2012 r. dopuścił w/w fundację do postępowania. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości.

W dniu 7.06.2013 r. do tut. organ wpłynęło pismo Inwestora z informacją, że dotychczasowy adres spółki tj. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa uległ zmianie i korespondencję należy kierować na adres ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa.

W dniu 16.06.2014 r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Raport został opracowany w czerwcu 2014 r. przez zespół w składzie: Joanna Jakubicka, Joanna Byrka, Bartosz Wróblewski, Francis Chalopin, Przemysław Stosio, Justyna Lasecka.

            W dniu 25.06.2014 r. zwrócono się do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach z prośbą o przedłożenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi przesłano pismo z dnia 3.07.2014 r., znak: P.B.23.2014 wraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działek planowanych pod inwestycję.

Zgodnie z art. 33, art. 79 ustawy ooś przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 8.07.2014 r. znak OŚ.6220.4.2012 podano do publicznej wiadomości informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (złożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko), organach właściwych do wydania decyzji oraz do wydania uzgodnienia i opinii, możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 14.07.2014 do 4.08.2014 r. oraz organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Pismem nr OŚ.6220.4.2012 z dnia 8.07.2014 r., załączając raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie postanowieniem nr ON.NS72/57(1)/14 z dnia 21.07.2014 r. (data wpływu 31.07.2014 r.) zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia, co zostało uwzględnione w niniejszej decyzji.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismami z dnia 6.08.2014 r. i 10.10.2014 r. wystąpił do Inwestora o uzupełnienie raportu głównie w zakresie ochrony przed hałasem i ochrony przyrody. Inwestor pismami z dnia 4.09.2014 r. i 14.11.2014 r. przedłożył uzupełnienia. Ponadto pismem z dnia 30.12.2014 r. Inwestor przedstawił dodatkowe wyjaśnienia uzupełniające do raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOOI.4242.165.2014.IJ.10 z dnia 5.03.2015 r. (data wpływu 9.03.2015 r.) uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia i wskazał warunki, które w całości zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 16.01.2015 r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko zostały przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krotoszynie.

W dniu 25.03.2015 r. zgodnie z art. 33, art. 79 ustawy ooś ponownie przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa i obwieszczeniem znak OŚ.6220.4.2012 podano do publicznej wiadomości informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (złożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko), organach właściwych do wydania decyzji oraz do wydania uzgodnienia i opinii, możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 2.04.2015 do 22.04.2015 r. oraz organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości. Żadne uwagi i wnioski nie zostały wniesione.

W dniu 27.04.2015 r., zgodnie z art. 10 § 1 kpa, obwieszczeniem znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 27.04.2015 r. zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości. Żadne uwagi i wnioski nie zostały wniesione.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie maksymalnie 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda, zlokalizowanych w gminie Sulmierzyce, obręb Sulmierzyce. Grunty na których będzie realizowane przedsięwzięcie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania, zgodnie z uchwałą nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2014 r. poz. 3555). Organ stwierdza na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, iż lokalizacja planowanego przedsięwzięcia będzie zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniach przeanalizowano szczegółowo przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta (zwłaszcza ptaki i nietoperze), grzyby i siedliska przyrodnicze, obszary chronione, wodę
i powietrze, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy. Uwzględniono wzajemne oddziaływanie elementów i możliwość oddziaływania skumulowanego, a także typowe oddziaływania dla elektrowni wiatrowych związane z emisją m.in. hałasu, infradźwięków, wibracji, pola elektromagnetycznego, cienia. Stwierdzono, iż farma wiatrowa nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary przyrodnicze chronione i obszary Natura 2000 oraz nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji. Analizy przeprowadzone w raporcie uwzględniono w niniejszej decyzji.

Zgodnie z przedstawioną przez Inwestora dokumentacją stwierdzono, że tereny sąsiadujące z inwestycją to głownie tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Po stronie północnej w odległości ok. 820 m położone są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższe tereny chronione akustycznie (tereny zabudowy zagrodowej w Sulmierzycach) znajdują się w odległości ok. 530 m od przedmiotowej inwestycji.

W raporcie przeanalizowano wpływ eksploatacji turbin wiatrowych na klimat akustyczny środowiska, przy założeniu współrzędnych posadowienia w układzie PL-1992, wskazanych w niniejszej decyzji. Inwestor zakłada możliwość korekty lokalizacji turbin, które wynikać będą z konieczności dostosowania do np. warunków geotechnicznych. Dopuszczalne przesunięcia turbin obejmują działki wskazane we wniosku oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i przedstawione zostały przez inwestora za pomocą współrzędnych skrajnych punktów każdego z obszarów. Obliczając rozprzestrzenianie się hałasu w otoczeniu elektrowni przyjęto następujące parametry: poziom mocy akustycznej pojedynczej turbiny wynoszący 107,0 dB, maksymalną wysokość zawieszenia wirnika równą 125 m n.p.t. dla elektrowni nr EW1, EW2 i maksymalną141 m n.p.t. dla pozostałych turbin. Przy obliczeniach uwzględniono również korektę lokalizacji turbin. Ze względu na możliwość przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu zaproponowano obniżenie mocy turbiny nr EW10 w porze nocnej do poziomu maksymalnie 105,5 dB. W raporcie uwzględniono również skumulowaną emisję hałasu uwzględniając planowaną farmę wiatrową „Uciechów” (3 turbiny wiatrowe o mocy do 4,5 MW) i stwierdzono, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Analiza akustyczna wykazała, że ma granicy najbliżej położonych terenów zabudowy zagrodowej (dz. nr 3322/2, obręb 1 Sulmierzyce, odległość ok. 530 m od elektrowni) poziom hałasu wyniesie 42,7 dB, a na granicy najbliżej położonych terenów zabudowy jednorodzinnej (dz. nr 1230, obręb Uciechów, gm. Odolanów, odległość ok. 820 m od elektrowni) poziom hałasu wyniesie 38,1 dB. Przy spełnieniu warunków opisanych w niniejszej decyzji dotyczących lokalizacji i parametrów technicznych elektrowni, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliżej położonych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), zarówno w porze dnia jak i nocy. Wykazano również, że przesunięcia turbin w zakresie określonym w niniejszej decyzji nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny terenów chronionych.

Ze względu na fakt, że poziom hałasu na granicy terenów chronionych jest zbliżony do poziomu dopuszczalnego nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów hałasu po uruchomieniu inwestycji. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w zakresie ochrony akustycznej, w warunkach których wpływ inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska jest największy. Ponadto pomiary powinny uwzględniać oddziaływanie innych elektrowni wiatrowych istniejących w pobliżu przedmiotowej inwestycji. Inwestor został zobowiązany do dokonania właściwych korekt parametrów pracy turbin, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz do udokumentowania poprawności zmian nastaw w postaci wyników pomiarów poziomów hałasu przedkładanych właściwemu organowi ochrony środowiska i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ponadto, zobowiązano Inwestora, aby po dokonaniu ostatecznych korekt prowadził okresowy monitoring hałasu na najbliższych terenach objętych ochrona akustyczna przez okres pięciu lat. Przedstawione działania umożliwią określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

            Wszystkie prace budowlano-montażowe będą prowadzone poza godzinami nocnymi a wyjątkiem będzie stanowić etap budowy, na którym wymagana jest ciągłość prac np. wylewanie betonu pod fundamenty i transport wielkogabarytowych elementów elektrowni.

Przeanalizowano trzy warianty inwestycyjne: wariant II zakładający budowę 14 turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, wariant IA zakładający budowę 11 turbin wiatrowych
o mocy do 3,0 MW każda. W przypadku tych wariantów analizy wykazały możliwość wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W związku z tym opracowano wariant I, który zakłada budowę do 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda. Jest to wariant preferowany przez inwestora oraz, jak wykazała przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, wariant najkorzystniejszy dla środowiska. W wariancie I nie przewiduje się możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, potencjalne oddziaływanie na przyrodę czy ludzi będzie najmniejsze spośród analizowanych wariantów.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 (w odległości ok. 0,3 km), obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyński PLB300007 (w odległości ok. 0,3 km),  obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041 ( w odległości ok. 2,1 km) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001 (w odległości ok. 2,1 km). Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony powyższych obszarów.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie stanowiącym grunty orne, które są słabo urozmaicone ciekami wodnymi, zadrzewieniami i zakrzewieniami. Planowana farma położona jest pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi. W odległości ok. 1,5 km w kierunku północnym znajduje się miasto Sulmierzyce. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na najbardziej narażone grupy zwierząt, tj. ptaki i nietoperze została dokonana na podstawie wyników przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego. Monitoring ornitologiczny prowadzono w okresie listopad 2011 - październik 2012 oraz czerwiec 2013 - maj 2014., natomiast monitoring chiropterologiczny wykonano w okresie marzec 2012 - listopad 2012 oraz czerwiec 2013 - listopad 2013.

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na populację ptaków i nietoperzy. Liczebność ptaków z grupy gatunków kolizyjnych były niewielkie. Większość gatunków wykorzystywała przestrzeń na pułapach niekolizyjnych. Nie stwierdzono aby badany obszar miał szczególne znaczenie jako regularne i stałe żerowisko, noclegowisko bądź miejsce odpoczynków dla gatunków migrujących. Ogólna aktywność nietoperzy na badanym obszarze była wysoka, jednak poszczególne fragmenty obszaru znacznie się różniły w tym zakresie. Badana powierzchnia nie wyróżnia się jednak walorami chiropterologicznymi w skali kraju i regionu. Ze względu na ochronę nietoperzy dokonano korekty lokalizacji turbiny nr EW10 oraz korekty granic obszarów wyznaczonych do ewentualnych przesunięć turbin wiatrowych, tak aby zachować zalecane odległości co najmniej 200 m od lasów i liniowych zadrzewień, wskazane w opracowaniu Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy pt. „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II, grudzień 2009)”.

Nałożono warunek zastosowania odpowiedniego światła o minimalnej mocy i liczbie błysków wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003 r. nr 130, poz. 1193), ponieważ niektóre typy światła przyciągają owady, które z kolei mogą powodować wzrost aktywności nietoperzy w tych miejscach. W trakcie wędrówek lub polowania zwierząt, w obrębie miejsca prowadzonych robót może dochodzić do ich wpadania do głębokich wykopów, z których nie będą mogły się wydostać. Z tego powodu nałożono warunek zabezpieczenia wykopów przed możliwością dostania się do nich drobnych zwierząt oraz prowadzenia regularnych kontroli, pod kątem obecności drobnych zwierząt w wykopie. W przypadku stwierdzenia ich obecności, należy przenieść je w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce. W celu przeanalizowania rzeczywistego zagrożenia, jakie może powodować przedmiotowa inwestycja dla ptaków i nietoperzy nałożono warunek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, które są grupą szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ tego typu konsytuacji. Pomocne przy określeniu metodyki prowadzenia monitoringu mogą być opracowania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 „Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” oraz Porozumienia dla Ochrony nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II, grudzień 2009), które określają minimalne standardy w prowadzeniu tego typu badań. W przypadku ukazania się nowych wytycznych zaleca się dostosowanie metodyki do obowiązujących w przyszłości.

W przypadku naruszenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia zakazów odnoszących się do gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), należy zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zezwolenie na odstępstwa od zakazów. Powyższe organy zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w sytuacji braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 ustawy o ochronie przyrody, mogą wydać zgodę na odstępstwo od zakazów.

Oddziaływanie elektrowni wiatrowej na roślinność zaznaczy się wyłącznie na etapie realizacji inwestycji. Na terenach bezpośredniej lokalizacji turbin oraz na terenach nowych dróg dojazdowych prawdopodobnie zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, nie przedstawiająca dużej wartości florystycznej (głównie zbiorowiska związane z drogami śródpolnymi). Z punktu widzenia zajęcia terenu pod budowę turbin wiatrowych oraz infrastruktury towarzyszącej nie stwierdzono zagrożeń dla chronionych gatunków roślin lub siedlisk przyrodniczych. Stwierdzone gatunki kręgowców występują powszechnie w Polsce w odpowiednich środowiskach. Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla lokalnej herpetofauny. Stwierdzone gatunki ssaków także występują powszechnie w podobnych środowiskach Polski. Planowana inwestycja z pewnością nie wpłynie negatywnie na występujące w okolicy dzikie ssaki.

Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach użytkowanych rolniczo, a także mając na uwadze wyniki uzyskane w trakcie monitoringu przedrealizacyjnego i wnioski z oceny wpływu przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze przedstawione w raporcie oraz nałożone warunki realizacji inwestycji nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji na etapie budowy i eksploatacji na obszary chronione oraz wpływu na gatunki chronione.

W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nie przewiduje się występowania pół elektromagnetycznych o poziomach przekraczających poziomy dopuszczalne. Główne źródła pól elektrycznych umieszczone zostaną w gondoli, na wysokości ponad 100 m. Wyprodukowana energia elektryczna będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do państwowego systemu elektromagnetycznego.

W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Cześć odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). W przedstawionym raporcie i uzupełnieniu Inwestor wykazał, że pozostałe wytwarzane odpady nie będą magazynowane na terenie przedmiotowej inwestycji oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami związanymi z ewentualnym wyciekiem oleju z transformatorów, zobowiązano Inwestora do wykonania zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej objętośći zastosowanego w elektrowniach wiatrowych oleju transformatorowego. Przy założeniu, ze Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie  z art. 81 ust. 3 ustawy ooś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 74 o dobrym stanie chemicznym i ilościowym, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, jak wynika z przedstawionego raportu, przedsięwzięcie będzie realizowane w zlewniach dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: „Czarna Woda” o kodzie PLRW60001714189, statusie „silnie zmieniona część wód”, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz „Kuroch” o kodzie PLRW60001714149, statusie „silnie zmieniona część wód”, o złym stanie, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na ciekach i w ramach jego funkcjonowania nie będą wprowadzone bezpośrednio do wód powierzchniowych żadne substancje. Z uwagi na cele określone w ww. planie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie niesie za sobą możliwości wystąpienia zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie będzie wpływać na osiągnięcie celów określonych dla poszczególnych jednolitych części wód.

Elektrownie wiatrowe nie wpływają na zmiany klimatu, ponieważ energia pozyskiwana jest w sposób odnawialny. Nie wymagają zaopatrzenia w energię, wodę i paliwa. Nie są źródłem powstawania ścieków oraz źródłem emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczyniają się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektrowniach konwencjonalnych. Instalacja będzie przystosowana do zmieniających się warunków klimatycznych, w tym zdarzeń ekstremalnych, gdyż wyposażenia będzie w system antyprzeciążeniowy wyłączający ją w przypadku nadmiernych wiatrów, deszczów czy oblodzenia. Ze względu na skalę inwestycji należy stwierdzić, że nie wpłynie ona w sposób istotny na zmianę sposobu użytkowania lokalnych gruntów, czy ekosystemów.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach jeśli będą spełnione wymagania określone w niniejszej decyzji.

Ze względu na zakres raportu nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie w/w decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że spełnione zostały warunki niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

  Pouczenie

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

                                                                                        Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

 Otrzymują:

 1. CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
 2. Pełnomocnik Inwestora: Joanna Jakubicka, CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
 3. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa
 4. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

                                                                                        Załącznik nr 1 do decyzji nr OŚ.6220.4.2012

                                                                                                                            z dnia 15.06.2015 r.

 Charakterystyka przedsięwzięcia

 Budowa farmy wiatrowej „Sulmierzyce” składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3, MW każda, obręb Sulmierzyce.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce” w gminie miejskiej Sulmierzyce. Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:

 • budowę maksymalnie 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda,
 • budowę i dostosowanie dróg dojazdowych, budowę placów manewrowych i montażowych,
 • budowę infrastruktury teleinformatycznej i elektroenergetycznej wewnętrznej.

Planowane turbiny będą posadowione na działkach o numerach ewidencyjnych: 3015/1, 2958, 2914, 2913, 2948, 2950, 2951, 2952, 2934, 2935, 2937/1, 2937/2, 2922, 2921, 3511, 3478/2, 3478/3, 3456 (lub działka powstała po jej podziale), 3445, 3446, 3392, 3396, obręb Sulmierzyce.

Dopuszczona została możliwość przesunięcia turbin obejmująca wyłącznie obszar działek wskazanych we wniosku i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Inwestor przedstawił współrzędne skrajnych punktów każdego z obszarów przesunięcia.

Łopaty wirnika turbin wiatrowych będą (nadwieszone) obracać się nad działkami o numerach ewidencyjnych: 2959, 2957, 2915, 2947, 2953, 2933, 2940, 2920/1, 2923, 3513, 3519, 3510, 3478/1, 3444, 3391, 3390, 3397, obręb Sulmierzyce.

Dwie turbiny będą miały wieże o wysokości maksymalnej 125 m n.p.t. (EW1, EW2), a pozostałe turbiny o wysokości maksymalnej 141 m n.p.t.. Maksymalna długość jednej łopaty w wirnikach każdej z turbin wyniesie 63 m. Powierzchnia zabudowy - fundamentu i placu serwisowego oraz kontenerowych obiektów towarzyszących wyniesie maksymalnie 5000 m2/turbinę.

W skład przedsięwzięcia wchodzić będą:

 • elektrownie wiatrowe (turbiny wiatrowe), składające się z następujących elementów:
  • fundament – wykonany ze zbrojonego betonu, w którym znajduje się klatka kotwicy (do klatki przyśrubowana jest wieża); fundament ma kształt koła, kwadratu lub ośmioboku, wkopany na głębokość zależną od właściwości gruntu,
  • wieża – wyłącznie zamknięta, pełnościenna, rurowa lub słupowa konstrukcja, składająca się z kilku lub kilkunastu połączonych ze sobą elementów,
  • gondola – w niej znajduje się generator prądu. Gondola umieszczona jest na szczycie wieży, ustawia się w kierunku wiatru,
  • wirnik – składający się z trzech łopat i piasty, stanowiącej centralny element wirnika odpowiedzialny za obracanie się łopat;
 • infrastruktura drogowa, w tym:
  • budowa i dostosowanie dróg na terenie farmy wiatrowej,
  • place manewrowe i montażowe (do 5000 m2 - z uwzględnieniem fundamentu i kontenerowych obiektów towarzyszących).
 • infrastruktura przyłączeniowa i sterowania:
  • sieci energetyczne podziemne prowadzące prąd od poszczególnych generatorów umieszczonych w gondolach elektrowni wiatrowych, poprzez wieżę wiatraka i teren farmy wiatrowej do punktu zbiorczego,
  • sieci światłowodowe, ułożone wraz z siecią energetyczną, dla potrzeb telekomunikacji.

                Burmistrz Zdun

        /-/ mgr Tomasz Chudy


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Przemysława Ptaka, Bestwin 23, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.7.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu inwentarskiego - obory o obsadzie do 71,1 DJP na działce nr 535, obręb Baszków, gm. Zduny.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Damiana Kurzawy, Baszków 69, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.6.2015 z dnia 3.10.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 112 DJPna działce nr 908/1, obręb Baszków, gm. Zduny.


Zduny, dnia 15.05.2015 r.

OŚ.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun

z  a w i a d a m i a

że w dniu 15 maja 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie chlewni tuczników o obsadzie do 140 DJP, zlokalizowanej na działce nr ewid. 49, ark. mapy 1, obręb Bestwin, gmina Zduny.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Szymona Paprockiego, Perzyce 42, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.5.2014 z dnia 3.10.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego - obory o maksymalnej obsadzie 61,90 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 130/2, obręb Perzyce, gmina Zduny


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Wojciecha Wielebskiego, Bestwin 8, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.5.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Prowadzenie hodowli trzody chlewnej o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 123,20 DJP w miejscowości Bestwin, gm. Zduny, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 149, ark. mapy 1, obręb Bestwin.


Zduny, 27.04.2015 r.

 OŚ.6220.4.2012

  OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 zawiadamiam strony postępowania

 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce” składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda, obręb Sulmierzyce.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, pok. 213, poniedziałek - piątek godz. 7:00 - 15:00.

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.2.2015 polegającego na  Budowa domu mieszkalnego i obory wolnostojącej dla bydła mlecznego o maksymalnej obsadzie ok. 118 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 197, obręb Bestwin, bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Marka Szyrnera, Ruda 11A, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.4.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa chlewni o obsadzie 70 DJP, zlokalizowanego na działce nr 38/2, obręb Ruda.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2015 roku na wniosek Inwestora: Pani Zofii Wójcik, Baszków 34a, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.3.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego - bukaciarni o obsadzie 42 DJP łącznie ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na oborę”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 737, obręb Baszków.


 

Zduny, dnia 25.03.2015r.

 OŚ.6220.4.2012

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

na podstawie art. 33, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.)

 z  a w i a d a m i a m

    że na wniosek Inwestora: CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa (poprzedni adres Inwestora: ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa) toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa farmy wiatrowej „Sulmierzyce” składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda, obręb Sulmierzyce, w imieniu którego pełnomocnictwo posiada Pani Joanna Jakubicka, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa. W dniu 16.06.2014 r. Inwestor przedłożył żądany raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko a w dniach: 8.09.2014 r., 17.11.2014 r., 5.01.2015 r. zostały złożone uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Zdun, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.     w formie pisemnej,

2.     ustnie do protokołu,

3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zduny@zduny.pl

 w terminie od 2.04.2015 r. do 22.04.2015 r.

 Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Zdun. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 


 

Zduny, 17.03.2015 r.

 OŚ.6220.4.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 zawiadamiam strony postępowania

 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce” składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda, obręb Sulmierzyce.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, pok. 213, poniedziałek - piątek godz. 7:00 - 15:00.

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 


Zduny, dnia 25.02.2015 r.

OŚ-7624/2/10/11

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

na podstawie art. 33, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.)

z  a w i a d a m i a m

   że na wniosek Inwestora: ZAP-KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63400 Ostrów Wielkopolski toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej o mocy 2 MW, zlokalizowanej na działce nr 41, obręb Perzyce. W dniu 20.02.2015 r. Inwestor przedłożył zmianę do raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej,

2.      ustnie do protokołu,

3.      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zduny@zduny.pl

w terminie od 27.02.2015 r. do 19.03.2015 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Zdun. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach, tablicy ogłoszeń sołectwa Perzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 25 lutego 2015 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie znak: OŚ.6220.4.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowie chlewni o maksymalnej obsadzie 98 DJP na działce nr ewid. 38,  obręb Bestwin, gmina Zduny”.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Marcina Krawczyka, Bestwin 48, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.2.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie domu mieszkalnego i obory wolnostojącej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 197, obręb Bestwin”. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 12 marca 2015 roku.

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2015 roku na wniosek Inwestora: Pana Grzegorza Szafraniaka, Bestwin 13, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.1.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczników o obsadzie 140 DJP, zlokalizowanej na działce nr ewid. 49, ark. mapy 1, obręb Bestwin”. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 12 marca 2015 roku.

 


Zduny, 15.12.2014 r.

OŚ-7624/2/10/11

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 zawiadamiam strony postępowania

 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW (2 MW) zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), gmina Zduny.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, pok. 213, poniedziałek - piątek godz. 7:00 - 15:00.

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r. wydana została decyzja nr OŚ.6220.6.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa obory wolnostojącej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 781/1, obręb Baszków, gm. Zduny”, dla którego przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu  3 października 2014 r. wydana została decyzja nr OŚ.6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku inwentarskiego - obory o maksymalnej obsadzie 61,90 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 130/2, obręb Perzyce, gmina Zduny.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 22 września 2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza Zdun z dnia 24.07.2012 r., znak: OŚ.6220.12.2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego”, zlokalizowanego na dz. nr 2618, 404 w Zdunach, gmina Zduny.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 Zduny, dnia 16.07.2014 r.

OŚ.6220.6.2014

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

na podstawie art. 33, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.)

 

z  a w i a d a m i a m

 

   że na wniosek Inwestora: Pana Andrzeja Hoffmanna, Baszków 17, 63-760 Zduny toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 781/1, obręb Baszków, gm. Zduny. W dniu 14 lipca 2014 r. Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej,

2.      ustnie do protokołu,

3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zduny@zduny.pl

 

w terminie od 17.07.2014 r. do 7.08.2014 r.

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Zdun. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

 

z up. Burmistrza Zdun

Zastępca Burmistrza        

 

/-/ inż. Dariusz Obal

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2014 roku na wniosek Inwestora: Pana Szymona Paprockiego, Perzyce 42, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr OŚ.6220.5.2014 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 130/2, obręb Perzyce, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 11 sierpnia 2014 roku.

 


Zduny, dnia 9.07.2014 r.

OŚ-7624/2/10/11

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

na podstawie art. 33, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.)

 

z  a w i a d a m i a m

 

   że na wniosek Inwestora: ZAP-KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63400 Ostrów Wielkopolski toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), gmina Zduny. W dniu 8 lipca 2014 r. Inwestor przedłożył żądany raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej,

2.      ustnie do protokołu,

3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zduny@zduny.pl

 

w terminie od 14.07.2014 r. do 4.08.2014 r.

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Zdun. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach, tablicy ogłoszeń sołectwa Perzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza Zdun

Zastępca Burmistrza        

 

/-/ inż. Dariusz Obal

 


Zduny, dnia 8.07.2014 r.

OŚ.6220.4.2012

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

na podstawie art. 33, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.)

 

z  a w i a d a m i a m

 

   że na wniosek Inwestora: CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa (poprzedni adres Inwestora: ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa) toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, w imieniu którego pełnomocnictwo posiada Pani Joanna Jakubicka, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa. W dniu 16 czerwca 2014 r. Inwestor przedłożył żądany raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej,

2.      ustnie do protokołu,

3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zduny@zduny.pl

 

w terminie od 14.07.2014 r. do 4.08.2014 r.

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Zdun. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach, Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, Urzędu Miejskiego w Miliczu, tablicach ogłoszeń sołectw Kolęda i Latkowa (Gmina Milicz) oraz Ściechów i Gliśnica (Gmina Odolanów), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                      

                                                                                          z up. Burmistrza Zdun

Zastępca Burmistrza        

 

/-/ inż. Dariusz Obal


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.3.2014 polegającego na  „Budowie obory wolnostanowiskowej bezściołowej dla maksymalnej obsady krów mlecznych wynoszącej 71 DJP” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 116, obręb Bestwin, gm. Zduny, bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Zdun zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanym w dniu 12.06.2014 r. postanowieniu, którego treść podaję poniżej:

 

Zduny, dnia 12.06.2014 r.

OŚ-7624/2/10/11

 

P O S T A N O W I E N I E

 

          Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

 

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), gmina Zduny, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Uzasadnienie

Dnia 26.03.2010 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Zduny wpłynął wniosek firmy ZAPKOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), mieszczącej się w Obszarze Natura 2000 „Dąbrowy Krotoszyńskie”.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W toku postępowania wydano postanowienie z dnia 2.06.2010 r., znak: OŚ-7624/2/10 i zobowiązano Inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 24.05.2010 r., znak: RDOŚ-30-OO.III-66190-77/10/nb (data wpływu dnia 27.05.2010 r.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 9.09.2013 r., znak: ON.NS-72/3-25(1)/10 (data wpływu 24.05.2010 r.). Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dostarczony przez Inwestora raport wymaga uzupełnienia, na które wymagany jest dłuższy okres czasu. W związku z powyższym postępowanie zostało zawieszone.

W dniu 20.12.2013 r. Burmistrz Zdun zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Krotoszynie z wnioskiem o wycofanie uzgodnień określających zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisku. Sytuacja tak była związana ze zwiększeniem liczby stron postępowania i przekroczenia liczby 20. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia stroną jest właściciel terenu objętego bezpośrednim, najbardziej uciążliwym oddziaływaniem elektrowni wiatrowej, tj. oddziaływaniem akustycznym. Oprócz właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stronami w w/w postępowaniu będą również inni właściciele, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.     Jednocześnie pismem z dnia 20.12.2013 r. Burmistrz Zdun zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i poproszono o uwzględnienie dokumentacji przesłanej z pismem Burmistrza Zdun z 7.05.2010 r., znak: OŚ-7624/2/10. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poprosił o sprecyzowanie wniosku i przesłanie aktualnych załączników. W dniu 5.03.2014 r. przesłano wyjaśnienia, stanowiące jednocześnie wystąpienie o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowienie nr OŚ-7624/2/10/11 z dnia 13.05.2014 r. o zobowiązaniu Inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 21.03.2014 r., znak: WOOI.4240.502.2013.DG (data wpływu dnia 26.03.2014 r.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 31.12.2013 r., znak: ON.NS72/352(1)/13 (data wpływu 8.05.2014 r.). Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

         Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z ze zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażaleni

 

z up. Burmistrza Zdun

Zastępca Burmistrza         

 

/-/ inż. Dariusz Obal

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanym postanowieniu.

 

Otrzymują:

1.  ZAP – KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wlkp.

2.  Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

3.  a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.1.2014 polegającego na  „Budowie chlewni-tuczarni dla maksymalnej możliwej obsady inwentarza 170,1 DJP” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 191/1, obręb Bestwin, gm. Zduny,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza Zdun z dnia 24.07.2012 r., znak: OŚ.6220.12.2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego”, zlokalizowanego na dz. nr 2618, 404 w Baszkowie, gmina Zduny

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.

 


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Zdun zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanym w dniu 13.05.2014 r. postanowieniu, którego treść podaję poniżej:

 

Zduny, dnia 13.05.2014 r.

OŚ-7624/2/10/11

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

          Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64, art. 66, art. 68 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.)

 

postanawiam

 

zobowiązać inwestora: ZAP-KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63400 Ostrów Wlkp. do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wybudowaniu siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), gmina Zduny.

 

I. Zakres raportu powinien odpowiadać wymaganiom art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym powinien zawierać:

1)     opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
 2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
 3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)     opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3)     opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)     opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)     opis analizowanych wariantów, w tym:

 1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)     określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

7)     uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowiskom w szczególności na:

 1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
 3. dobra materialne,
 4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)     opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe, chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

 1. istnienia przedsięwzięcia,
 2. wykorzystania zasobów środowiska,
 3. emisji;

9)     opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru:

10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru organicznego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia n środowisko;

14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacja lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

co jest zgodne z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON.NS-72/3-52(1)/13 z dnia 31.12.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8.05.2014 r.).

 

II. Raport powinien również zawierać następujące zagadnienia:

 1. W zakresie ochrony przed hałasem:

1)     określić parametry akustyczne turbiny (najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej);

2)     wskazać lokalizację planowanej turbiny i wykonać analizę akustyczną, w układzie współrzędnych określonych jako PL-1992 lub PL-2000 (z podaniem południka osiowego) zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); w przypadku, gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji turbiny na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, wskazać wielkość przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację we względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w ww. układzie odniesienia; dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną:

3)     podać odległość do najbliższych planowanych lub istniejących turbin wiatrowych w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia;

4)     przeanalizować ewentualne skumulowane oddziaływanie hałasu pochodzącego z terenu planowanej inwestycji i inwestycji o podobnym profilu, planowanych lub istniejących w jej sąsiedztwie;

5)     dołączyć informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanej turbiny wiatrowej, ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 12321 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014., poz. 112), w szczególności określenie odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od turbin;

6)     w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia standardów jakości środowiska, wskazać skuteczne środki zmniejszające poziom hałasu do poziomu dopuszczalnego lub poniżej na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)     otrzymane wyniki przedstawić w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną;

8)     wskazać na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizację każdego ze źródeł hałasu, granicę najbliżej położnych terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów;

9)     w analizie akustycznej uwzględnić najbardziej niekorzystne warunki z punktu widzenia propagacji hałasu w środowisko, w tym współczynnik pochłaniania przez grunt na poziomie G=0.

2. Z zakresu ochrony przyrody:

1)     przedstawić opis planowanego przedsięwzięcia w pełnym zakresie (elektrownie wiatrowe, infrastruktura towarzysząca), warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej;

2)     przestawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy (w cyklu rocznym tj. w okresie rozrodczym, migracji i zimowania), które są grupą organizmów szczególnie narażoną na negatywne oddziaływania tego typu inwestycji. Opis ten powinien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwoliłby ocenić skalę i sposób wykorzystania omawianego terenu prze awifaunę i chiropterofaunę. Powyższe informacje należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk występujących na przedmiotowym terenie i obejmujących m. in. okres wegetacyjny roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy). Niezbędny jest również opis form ochrony przyrody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ww. ustawy, które znajdują się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Oprócz form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy opisać również korytarze ekologiczne. Do raportu należy dołączyć inwentaryzację siedlisk przyrodniczych występujących na terenie planowanego przedsięwzięcia i w strefie jego bezpośredniego wpływu;

3)     przestawić opis terenu w obrębie planowanej turbiny wiatrowej uwzględniający ukształtowanie i sposób użytkowania terenu, krajobraz, wody powierzchniowe, położenie kompleksów leśnych, szpalerów drzew, terenów podmokłych;

4)     przedstawić szczegółowy opis metod i materiałów wykorzystanych do zbierania ww. danych;

5)     ocenić wpływ inwestycji n środowisko przyrodnicze na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy (mogące gromadzić się w wykopach pod elektrownie) wraz z oceną wpływu na obszary chronione położone w otoczeniu inwestycji;

6)     przestawić opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na ww. elementy, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko należy rozumieć nie tylko dodatkowy wpływ innych istniejących lub planowanych elektrowni wiatro4wych, ale również przedsięwzięć, których oddziaływanie będzie się nakładać na oddziaływanie elektrowni wiatrowych wpływając na poszczególne komponenty środowiska, np. drogi wpływające na klimat akustyczny, napowietrzne linie energetyczne i maszty telefonii komórkowej wpływające na trasy migracji ptaków i nietoperzy i krajobraz;

7)      przedstawić opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę;

8)     przestawić opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko - wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonania. Zgodnie z opracowaniem Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” podstawowym działaniem minimalizującym jest odpowiednia lokalizacja turbin względem struktur atrakcyjnych dla nietoperzy (lasów, cieków, szpalerów);

9)     przestawić zagadnienia związane z wystąpieniem gatunków objętych ochroną oraz ich siedlisk w formie graficznej;

10) przedstawić propozycję ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu porealizowanego farmy wiatrowej z podaniem metod i harmonogramu.

3. Z zakresu gospodarki odpadami:

1)     podać informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,

2)     informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów),

3)     informacje dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego przez płyny eksploatacyjne, w tym olej transformatorowy.

4. Z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

1)     opisać sposób przyłączenia turbiny do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem własnych stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu przesyłu wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne). W przypadku, gdy planuje się wykorzystanie stacji elektroenergetycznych i/lub linii napowietrznych należy ocenić rozkład pól elektrycznych i magnetycznych wokół tych obiektów.

5. Opisać pełen zakres przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich elementów      infrastruktur          towarzyszącej.

6. Opisać analizowane warianty wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący także oddziaływanie skumulowane.

7. Przedstawić szczegółową analizę konfliktów społecznych, mogących wystąpić w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia.

8. Przedstawić analizę zgodności planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9. Odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonych na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź proszę szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r., poz. 145 ze zm.)

co jest zgodne z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  nr WOO-I.4240.502.2013.DG z dnia 21.03.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.03.2014 r.).

 

Raport należy dostarczyć do siedziby tut. Urzędu w trzech egzemplarzach wraz z jegozapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Uzasadnienie

Dnia 26.03.2010 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Zduny wpłynął wniosek firmy ZAPKOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), mieszczącej się w Obszarze Natura 2000 „Dąbrowy Krotoszyńskie”.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W toku postępowania wydano postanowienie z dnia 2.06.2010 r., znak: OŚ-7624/2/10 i zobowiązano Inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 24.05.2010 r., znak: RDOŚ-30-OO.III-66190-77/10/nb (data wpływu dnia 27.05.2010 r.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 9.09.2013 r., znak: ON.NS-72/3-25(1)/10 (data wpływu 24.05.2010 r.). Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dostarczony przez Inwestora raport wymaga uzupełnienia, na które wymagany jest dłuższy okres czasu. W związku z powyższym postępowanie zostało zawieszone.

W dniu 20.12.2013 r. Burmistrz Zdun zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Krotoszynie z wnioskiem o wycofanie uzgodnień określających zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisku. Sytuacja tak była związana ze zwiększeniem liczby stron postępowania i przekroczenia liczby 20. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia stroną jest właściciel terenu objętego bezpośrednim, najbardziej uciążliwym oddziaływaniem elektrowni wiatrowej, tj. oddziaływaniem akustycznym. Oprócz właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stronami w w/w postępowaniu będą również inni właściciele, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.     Jednocześnie pismem z dnia 20.12.2013 r. Burmistrz Zdun zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i poproszono o uwzględnienie dokumentacji przesłanej z pismem Burmistrza Zdun z 7.05.2010 r., znak: OŚ-7624/2/10. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poprosił o sprecyzowanie wniosku i przesłanie aktualnych załączników. W dniu 5.03.2014 r. przesłano wyjaśnienia, stanowiące jednocześnie wystąpienie o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowienie o zobowiązaniu Inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 21.03.2014 r., znak: WOOI.4240.502.2013.DG (data wpływu dnia 26.03.2014 r.) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 31.12.2013 r., znak: ON.NS72/352(1)/13 (data wpływu 15.10.2013 r.). Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednej turbiny wiatrowej typu ENERCON E-82 o mocy 2000 kW na działce o nr ewid. 41 we wsi Perzyce. Planowana wysokość wieży wynosić będzie 97 m. Wirnik o średnicy 82 m zbudowany będzie z trzech łopat. Elektrownia będzie pracować w systemie bezobsługowym (dozór i monitoring drogą GSM), a obsługa ograniczy się do przeglądów terminowych i wymiany płynów oraz części eksploatacyjnych.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie dwóch obszarów Natura 2000, tj.: obszaru specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300002. Ponadto przedmiotowa działka zgodnie z opracowaniem autorstwa Wylęgały P., Kuźniaka S., Dolaty P. T. pt. „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” przygotowanym na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zlokalizowana jest w zasięgu tzw. obszaru ważnego dla ptaków „Dąbrowy Krotoszyńskie”. W odległości ok. 250 m od planowanej inwestycji płynie drobny ciek w otoczeniu łąk, w odległości około 350 m znajduje się niewielki las, a w odległości około 1300 m zlokalizowany jest duży zwarty kompleks leśny. Są to zatem potencjalne siedliska ptaków i nietoperzy. Zgodnie informacjami zawartymi w opracowaniach: Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008, pt. „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” oraz Porozumienia dla ochrony nietoperzy 2009 pt. „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” zaleca się, by raport zawierał wyniki rocznego monitoringu ptaków i nietoperzy w celu uzyskania informacji o składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym, natężeniu i sposobie wykorzystywania przestrzeni przez ptaki (w szczególności: drapieżniki i gatunki o dużych rozmiarach ciała, migrantów dalekodystansowych, ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowe) i nietoperze.

Również konieczne jest wykonanie analizy oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem oddziaływań akumulowanych z wszystkimi konstrukcjami o takim samym przeznaczeniu. W przypadku przekroczenia standardów jakości powietrza, Inwestor zostanie zobowiązany do zastosowania odpowiednich działań w celu ograniczenia ponadnormowego hałasu.

Organ prowadzący postępowanie stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia może spowodować przekształcenia czy zmiany zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

         Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

 

z up. Burmistrza Zdun

Zastępca Burmistrza        

 

/-/ inż. Dariusz Obal

 

 

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanym postanowieniu.

Otrzymują:

1.  ZAP – KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wlkp.

2.  Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

3.  a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.2.2014 polegającego na  „Zmianie sposobu użytkowania części budynku inwentarsko-składowego na budynek inwentarski wraz z rozbudową i przebudową na terenie istniejącego gospodarstwa, którego obsada po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 96,4 DJP” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 159, obręb Bestwin, gm. Zduny,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2014 roku na wniosek Inwestora: Pana Grzegorza Szafraniaka, zam. Bestwin 13, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni o obsadzie 68 DJP”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 38, obręb Bestwin, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 9 maja 2014 roku.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2014 roku na wniosek Inwestora: Państwa Małgorzaty, Karola Ptak, zam. Bestwin 27, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory wolnostanowiskowej bezściołowej”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 116, obręb Bestwin, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

 


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 7 kwietnia 2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza Zdun z dnia 6.02.2013 r., znak: OŚ.6220.6.2012/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku mieszkalnego, dwóch nowoczesnych obór o łącznej obsadzie 240 DJP, budynku magazynu płodów rolnych oraz wiaty na słomę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby gospodarstwa rolnego”, zlokalizowanego na działce nr ew. 1270/11 w Baszkowie, gmina Zduny

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.

 


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Sulmierzyc uprzejmie informuje, że w dniu 7 marca 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.8.2013 polegającego na  „Modernizacji istniejącej stacji paliw na terenie bazy transportowej w miejscowości Zduny, powiat krotoszyński, polegający na wymianie starych zbiorników magazynowych ON na dwa nowe o pojemności 30 m3 każdy wraz z modernizacją instalacji palowej zbiorników”,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2014 roku na wniosek Inwestora: Pana Marcina Krawczyka, Bestwin 48, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania części budynku inwentarsko-składowego na budynek inwentarski wraz z rozbudową i przebudową”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 159, obręb Bestwin, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 11 marca 2014 roku.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek Inwestora: Pana Rafała Rusek, Bestwin 18A, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa chlewni - tuczarni”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 191/1, obręb Bestwin, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 5 marca 2014 roku.


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 4 luty 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.5.2013 polegającego na  „Budowa elektrowni wiatrowej typu Gamesa G-58 o mocy 850 kW wraz z transformatorem oraz linią kablową SN-15kV” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 128, obręb Perzyce, gm. Zduny,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Sulmierzyc podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2013 roku na wniosek Inwestora: Danuta Kruk „Kruk  Transport”, ul. Kobylińska 33, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja istniejącej stacji paliw na terenie bazy transportowej w miejscowości Zduny, powiat krotoszyński polegający na wymianie starych zbiorników magazynowych ON na dwa nowe o pojemności 30 m3 każdy wraz z modernizacją instalacji paliwowej zbiorników”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2212/5, przy ul. Kobylińskiej 33 w Zdunach. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Ponadto informuje, że Burmistrz Zdun został wyłączony z rozpoznania sprawy, a do przeprowadzenia postępowania został wyznaczony Burmistrz Miasta Sulmierzyc.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 24 stycznia 2014 roku.

 


 

Zduny, 20.12.2013 r.

OŚ-7624/2/10/11

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

         Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek ZAP-KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski polegającej na budowie siłowni wiatrowej ENERCON (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), gmina Zduny.

        

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, piętro II, pokój nr 213 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. Burmistrza Zdun

  Zastępca Burmistrza        

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2013 roku na wniosek Inwestora: Pani Marii Snela zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa budynku mieszkalnego, dwóch nowoczesnych obór o łącznej obsadzie 240 DJP, budynku garażu na maszyny i sprzęt rolniczy oraz wiaty na słomę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby gospodarstwa rolnego” zlokalizowanego na działce nr ew. 1270/11 w Baszkowie, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 20 grudnia 2013 roku.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2013 roku na wniosek Inwestora: KCEO W1 Sp. z o. o., ul. Kołłątaja 11/3, 63-700 Krotoszyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni wiatrowej typu Games G-58 o mocy 850 kW wraz z transformatorem oraz linią kablową SN-15kV”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 128, obręb Perzyce, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 6 grudnia 2013 roku.

 

 


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 5 listopada 2013 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.4.2013 polegającego na  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2637, 2642, 2643, 2648 w miejscowości Sulmierzyce, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie, bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 14 października 2013 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.2.2013 polegającego na  Budowa elektrowni wiatrowej typu Gamesa G-58 o mocy 850 kW wraz z transformatorem praz linią kablową SN-15kV do GPZ Zduny” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 763/1 w miejscowości Konarzew,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2013 roku na wniosek Inwestora: Mithra II Sp. z o. o., ul. Nowolipki 4/19, 00153 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2637, 2642, 2643, 2648 w miejscowości Sulmierzyce, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 10 października 2013 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 14 sierpnia 2013 roku na wniosek Inwestora: JMM Sp. z o. o., ul. Sądecka 27c, 32-700 Bochnia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW w obrębie miejscowości Konarzew na działce o numerze ewidencyjnym 763/1 wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej SN15kV oraz placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy elektrowni wiatrowej”. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 6 września 2013 roku.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2013 roku na wniosek Inwestora: KCEO W1 Sp. z o. o., ul. Kołłątaja 11/3, 63-700 Krotoszyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni wiatrowej typu Games G-58 o mocy 850 kW wraz z transformatorem oraz linią kablową SN-15kV do GPZ Zduny”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 763/1 w miejscowości Konarzew. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 12 sierpnia 2013 roku. OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 6 czerwca 2013 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.1.2013 polegającego na  „Zmianie przeznaczenia części budynku garażowego na warsztat prostowania i renowacji felg” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2033 w miejscowości Zduny,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku na wniosek Inwestora: Pana Krystiana Pospiecha, ul. Witosa 8, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie przeznaczenia części budynku garażowego na warsztat prostowania i renowacji  felg”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2033 w miejscowości Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 213 w godzinach urzędowania do dnia 7 maja 2013 roku.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 6 lutego 2013 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.6.2012/2013 polegającego na  „Budowa budynku mieszkalnego, dwóch nowoczesnych obór o łącznej obsadzie 240 DJP, budynku garażu na maszyny i sprzęt rolniczy oraz wiaty na słomę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby gospodarstwa rolnego”, zlokalizowanego na działce nr ew. 1270/11 w Baszkowie, gmina Zduny,dla którego przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 20 listopada 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.9.2012 polegającego na  „Budowie budynku handlowo - biurowego z zapleczem warsztatowym i magazynowym” zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 93/10 w miejscowości Perzyce,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 24.

 


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 20 listopada 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.8.2012 polegającego na  „Zmianie przeznaczenia części budynku produkcyjno - magazynowo - warsztatowego na miejsce magazynowania i przeładunku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych” zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 94/8 w miejscowości Chachalnia,bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Zdun zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanym w dniu 17.10.2012 r. postanowieniu, którego treść podaję poniżej:

 

Zduny, dnia 17.10.2012 r.

OŚ.6220.7.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

 

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na skład, przeładunek węgla wraz z linią sortowania węgla, zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na działce 2613/1, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

            Dnia 10.07.2012 r. do Burmistrza Zdun wpłynął wniosek Pana Marcina Bartczaka, (Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, ul. Wolności 6, 63-200 Jarocin), pełnomocnika BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na skład, przeładunek węgla wraz z linią sortowania węgla, zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na działce nr 2613/1. Następnie w dniu 13.07.2012 r. wpłynęło sprostowanie do wniosku. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

            Burmistrz Zdun pismem z dnia 18.07.2012 r., znak: OŚ.6220.7.2012 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem z tym samym nr z dnia 18.07.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Pismem z dnia 26.07.2012 r., znak: WOO-III.4240.188.2012.NB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Zdun o jednoznaczne wskazanie czy przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem planowanym czy istniejącym. Pismem z dnia 13.08.2012 r., znak: OŚ.6220.7.2012 Burmistrz Zdun poinformował, że obecnie na działce objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nie jest prowadzona działalność polegająca na magazynowaniu, przeładunku i sortowaniu węgla.

            Dnia 1.08.2012 r. do Burmistrza Zdun wpłynęło pismo Wspólnoty Mieszkaniowej 166 w Zdunach wnoszące postulaty, uwagi i wnioski do toczącego się postępowania.

W dniu 21.09.2012 r. wydano postanowienie znak: OŚ.6220.7.2012 zobowiązujące inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na skład, przeładunek węgla wraz z linią sortowania węgla, zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na działce 2613/1. Postanowienie to zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 12.09.2012 r., znak: WOO-III.4240.188.2012.NB oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 31.07.2012 r., znak: ON.NS-72/3-33(1)/12. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Organ prowadzący postępowanie stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia może spowodować przekształcenia czy zmiany zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie

z up. Burmistrza Zdun

  Zastępca Burmistrza         

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanym postanowieniu.

Otrzymują:

1. BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny

2. Pełnomocnik Marcin Bartczak, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, ul. Wolności 6, 63-200 Jarocin

3. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA

4. a/a

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r., nr  223/229, 61-485 Poznań
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63 – 700 Krotoszyn


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2012 roku na wniosek Inwestora: Tomasz Maj, zam. ul. Kolejowa 23, 56330 Cieszków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku handlowo - biurowego z zapleczem warsztatowym i magazynowym”, zlokalizowanego na działce nr ew. 93/10 w miejscowości Perzyce, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 20 października 2012 roku.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2012 roku na wniosek Inwestora: Radosław Bella, zam. ul. Kobylińska 2b/23, 63700 Krotoszyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie przeznaczeniach części budynku produkcyjno-magazynowo-warsztatowego na miejsce magazynowania i przeładunku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych”, zlokalizowanego na działce nr ew. 94/8 w miejscowości Chachalnia, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 4 października 2012 roku.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Zdun zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanym w dniu 21.09.2012 r. postanowieniu, którego treść podaję poniżej:

 

Zduny, dnia 21.09.2012 r.

 

OŚ.6220.7.2012 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

             Na podstawie art. 63, art. 64, art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

postanawiam

 

zobowiązać   inwestora :  BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny

 

do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na skład, przeładunek węgla wraz z linią sortowania węgla, zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na działce 2613/1

 

I. Raport powinien zawierać:

·         opis planowanego przedsięwzięcia, uwzględniający charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

·         główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

·         przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowego przedsięwzięcia,

·         opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

·         opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami,

·         opis analizowanych wariantów, w tym:

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

·         określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

·         uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności  na:

- ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

- powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

- dobra materialne, 

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków 

- wzajemne oddziaływanie między tymi elementami,

·         opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę ora opis  znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko- średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

-  istnienia przedsięwzięcia,

- wykorzystania zasobów środowiska ,

- emisji,

·         opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie , ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

·         jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143  ustawy Prawo ochrony środowiska,

·         wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

·         przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

·         analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

·         wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,

·         streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu,

·         nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

·         źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

co jest zgodne z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON.NS-72/3-33(1)/12 z dnia 31.07.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.08.2012 r.).

 

II. Raport powinien również zawierać następujące zagadnienia takie jak:

 

1. Z zakresu ochrony powietrza należy:

1)      wskazać wszystkie źródła emisji zorganizowanej jak i niezorganizowanej substancji do powietrza charakterystyczne dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawić dla nich tok obliczeń wielkości emisji,

2)      wykonać analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu z uwzględnieniem źródeł, o których mowa powyżej, a uzyskane wyniki, tj. wartości stężeń substancji w powietrzu, przedstawić w formie opisowej i graficznej (w postaci izolinii jednakowych stężeń),

3)      przedstawić obliczenia w zakresie spełnienia kryterium opadu pyłu,

4)      dołączyć pełne wydruki komputerowe zawierające dane do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu - dane wyjściowe wprowadzone do programu oraz otrzymane wyniki obliczeń,

5)      przedstawić pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu określające aktualny stan powietrza,

6)      określić usytuowanie przedsięwzięcia w stosunku do przeważających kierunków wiatrów,

7)      opisać przewidywane działania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tzn. należy opisać działania organizacyjne, techniczne lun technologiczne służące ograniczeniu emisji substancji do powietrza oraz określić ich skuteczność.

 

2. Z zakresu hydrogeologii i gospodarki wodno-ściekowej należy:

1)      uwzględnić usytuowanie przedsięwzięcia względem cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, w szczególności wziąć pod uwagę ścisły kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych z wodami podziemnymi, a co za tym idzie możliwość migracji zanieczyszczeń z powierzchniami terenu w głąb ziemi,

2)      przedstawić informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając: poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami najwyższej (ONO) oraz wysokiej ochrony (OWO), ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, cieki i inne wody powierzchniowe oraz kierunki migracji wód podziemnych,

3)      powyższej informacje przedstawić na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów hydrogeologicznych,

4)      opisać możliwy wpływ przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji,

5)      podać przewidywane źródło i szacowaną ilość wody z rozgraniczeniem celów na jakie będzie ona pobierana,

6)      określić szacowaną ilość powstających ścieków i sposób ich zagospodarowania oraz określić ilość wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (z określeniem wielkości tych powierzchni), sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów planowanej inwestycji i ocenić oddziaływanie tych wód na ich odbiorniki.

 

3. Z zakresu ochrony przed hałasem należy:

1)      dołączyć informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowania i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, z uwzględnieniem terenów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U, z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz określić odległość najbliższych terenów chronionych akustycznie od granicy przedsięwzięcia,

2)      wskazać wszystkie źródła hałasu (uwzględniając pojazdy mechaniczne z podziałem na lekkie i ciężkie) istniejące i planowane na terenie przedsięwzięcia, określić czas i miejsce ich pracy w porze dziennej i nocnej (w tym czas w ciągu najbardziej niekorzystnych 8 godzin w ciągu dnia i 1 godziny w ciągu nocy) oraz określić przewidywaną emisję hałasu do środowiska z terenu przedsięwzięcia,

3)      wyniki analizy akustycznej przestawić w formie graficznej, w postaci izolinii odpowiadających skumulowanym poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych dla odpowiednich rodzajów terenów,

4)      na załączniku graficznym nanieść wszystkie źródła hałasu z uwzględnieniem tras przejazdów pojazdów i placów manewrowych wraz z reprezentującymi je punktami oraz wskazać tereny chronione akustycznie położone najbliżej granicy terenu inwestycji,

5)      zaproponować skuteczne środki organizacyjne, techniczne lub technologiczne zmniejszające poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną.

 

4. Z zakresu gospodarki odpadami należy:

1)      określić rodzaj odpadów oraz szacunkową ilość poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz sposób ich magazynowania i dalszego zagospodarowania,

2)      określić sposoby minimalizacji ilości odpadów na ww. etapach i sposoby ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

5. Z zakresu ochrony przyrody należy;

1)      opisać elementy przyrodnicze środowiska będące w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym szatę roślinną (ze szczególnym uwzględnieniem roślin gatunków chronionych), występujące zwierzęta (ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt chronionych), a także chronione gatunki grzybów,

2)      ocenić wpływ inwestycji na ww. elementy środowiska przyrodniczego,

3)      przedstawić propozycję zastosowania środków ograniczających ewentualny negatywny wpływ inwestycji na szatę roślinną, np. związany ze zniszczeniem szaty roślinnej, w związku z prowadzonymi pracami w sąsiedztwie drzew (np. podać sposoby zabezpieczeń drzew niepodlegających wycince, wskazać termin prowadzenia prac), czy też na zwierzęta mogące występować na terenie inwestycji (np. płazy, bezkręgowce),

4)      przeanalizować przewidywany wpływ inwestycji na najbliżej położone obszary chronione

 

6. Należy przeanalizować możliwość skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych i istniejących na terenie zainwestowania oraz terenach sąsiednich.

 

7. Należy opisać analizowane warianty planowanego przedsięwzięcia, w tym wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

 

8. Należy odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiając informacje na ten temat należy odwołać się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), 

 

co jest zgodne z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  nr WOO-III.4240.188.2012.NB z dnia 12.09.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.09.2012 r.).

 

Raport należy dostarczyć do siedziby tut. Urzędu w trzech egzemplarzach wraz z jegozapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Uzasadnienie

 

            Dnia 10.07.2012 r. do Burmistrza Zdun wpłynął wniosek Pana Marcina Bartczaka, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, ul. Wolności 6, 63-200 Jarocin, pełnomocnika BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na skład, przeładunek węgla wraz z linią sortowania węgla, zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na działce nr 2613/1. W dniu 13.07.2012 r. wpłynęło sprostowanie do wniosku. 

            Burmistrz Zdun pismem z dnia 18.07.2012 r., znak: OŚ.6220.7.2012 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem z tym samym nr z dnia 18.07.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Pismem z dnia 26.07.2012 r., znak: WOO-III.4240.188.2012.NB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Zdun o jednoznaczne wskazanie czy przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem planowanym czy istniejącym. Pismem z dnia 13.08.2012 r., znak: OŚ.6220.7.2012 Burmistrz Zdun poinformował, że obecnie na działce objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nie jest prowadzona działalność polegająca na magazynowaniu, przeładunku i sortowaniu węgla.

            Dnia 1.08.2012 r. do Burmistrza Zdun wpłynęło pismo Wspólnoty Mieszkaniowej 166 w Zdunach wnoszące postulaty, uwagi i wnioski do toczącego się postępowania.

Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 12.09.2012 r., znak: WOO-III.4240.188.2012.NB oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 31.07.2012 r., znak: ON.NS-72/3-33(1)/12. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na skład, przeładunek i sortowanie węgla. Powierzchnia działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi 7,3 ha, z czego planowany skład węgla zajmuje ok. 3,5 ha (pozostałe 3,8 ha stanowi infrastruktura towarzysząca oraz teren nieutwardzony, zielony). Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na: posadowieniu sortownika stacjonarnego na węgiel, postawienie osłon dla 2 szt. sortowników niestacjonarnych i sortownika stacjonarnego, przebudowę systemu kanalizacyjnego, udrożnienie rur i naprawę zbiorników na wody opadowe i roztopowe, przebudowę ogrodzenia oraz nasadzenia drzew i krzewów. Węgiel będzie przywożony samochodami ciężarowymi m. in. z sąsiadującej bocznicy kolejowej, następnie będzie rozładowywany i składowany w hałdach. Kolejno węgiel będzie sortowany pod osłoną na frakcje (orzech, groszek, eko-groszek, miał, miał z groszkiem) i sprzedawany bezpośrednio z placu magazynowanego w systemie sprzedaży hurtowej i detalicznej. Inwestor planuje jednorazowo magazynować do 100 000 Mg węgla. W sąsiedztwie inwestycji znajduje się bocznica kolejowa oraz użytki rolne. W odległości kilkudziesięciu metrów od planowanego przedsięwzięcia znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Przedmiotowa inwestycja będzie źródłem emisji substancji do powietrza związanej z procesem sortowania, załadunku, rozładunku, gromadzenia i transportu węgla, dlatego wskazane jest zwrócenie uwagi na ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji pyłu na etapie eksploatacji inwestycji. Wskazane jest również określenie wpływu przedsięwzięcia na warunki akustyczne na terenach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dzięki analizie danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie przeprowadzona analiza skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych i istniejących na terenie zainwestowania oraz terenach sąsiednich.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: mający znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków PLB300007. Przedmiotowe obszary oddalone są o około 1,5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto w odległości około 0,8 km zlokalizowany jest obszar chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków - Rochy”.

Organ prowadzący postępowanie stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia może spowodować przekształcenia czy zmiany zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

            Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

z up. Burmistrza Zdun

  Zastępca Burmistrza         

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanym postanowieniu.

 

Otrzymują:

1. BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny

2. Pełnomocnik Marcin Bartczak, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, ul. Wolności 6, 63-200 Jarocin

3. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA

4. a/a

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r., nr  223/229, 61-485 Poznań
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63 – 700 Krotoszyn


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2012 roku na wniosek Inwestora: Radosław Bella, zam. ul. Kobylińska 2b/23, 63700 Krotoszyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie przeznaczeniach części budynku produkcyjno-magazynowo-warsztatowego na miejsce magazynowania i przeładunku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych”, zlokalizowanego na działce nr ew. 94/8 w miejscowości Chachalnia, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 4 października 2012 roku.

 


OBWIESZCZNIE

BURMISTRZA ZDUN

 

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy a dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 11.07.2012 r. w sprawie dopuszczenia Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, zlokalizowanego w miejscowości Sulmierzyce

 

Zduny, dnia 11.07.2012 r.

 

OŚ.6220.4.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

 

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce” zlokalizowanego w Sulmierzycach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Uzasadnienie

 

            Dnia 10.04.2012 r. do Burmistrza Zdun wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30.03.2012 r., znak: SKO-4220A/26/12, zgodnie z którym Burmistrz Miasta Sulmierzyce został wyłączony z postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, a do załatwienia sprawy został wyznaczony Burmistrz Zdun. W dniu 12.04.2012 r. wpłynął wniosek firmy CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa wraz z wymaganymi załącznikami.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

W dniu 13.06.2012 r. wydano postanowienie znak: OŚ.6220.4.2012 zobowiązujące inwestora do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”. Postanowienie to zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 1.06.2012 r., znak: WOO-I.4240.234.2012.PS oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 31.05.2012 r., znak: ON.NS-72/3-24(1)/12. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Organ prowadzący postępowanie stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia może spowodować przekształcenia czy zmiany zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie

 

z up. Burmistrza Zdun

  Zastępca Burmistrza         

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 

 

Otrzymują:

1. CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

2. Pełnomocnik Joanna Kamińska, CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

3. Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana, ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa

4. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956 r., nr  223/229, 61-485 Poznań
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63 – 700 Krotoszyn

3.  a/a

 


OBWIESZCZNIE

BURMISTRZA ZDUN

 

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy a dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 10.07.2012 r. w sprawie dopuszczenia Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, zlokalizowanego w miejscowości Sulmierzyce

 

Zduny, dnia 10.07.2012 r.

OŚ.6220.4.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

 

             Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 31 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Fundacji Instytutu Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, zlokalizowanego w miejscowości Sulmierzyce,

 

postanawiam

            dopuścić Fundacje Instytut Kajetana Koźmiana do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, zlokalizowanego w miejscowości Sulmierzyce.

 

Uzasadnienie

            Wnioskiem z dnia 29 czerwca 2012 r. (data wpływu 5.07.2012 r.), Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 9/11, lok. 59 (adres do korespondencji: ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa), powołując się na cele zawarte w Statucie Fundacji, zwróciła się do Burmistrza Zdun o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, zlokalizowanego w miejscowości Sulmierzyce.

            Złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne zgłoszenia uczestnictwa organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

            Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organizacje ekologiczne, które powołując się na cele statutowe, zgłoszą chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

            Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

            Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

 

z up. Burmistrza Zdun

  Zastępca Burmistrza         

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 

 

 

Otrzymują:

1. CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

2. Pełnomocnik Joanna Kamińska, CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

3. Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana, ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa

4. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956 r., nr  223/229, 61-485 Poznań
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63 – 700 Krotoszyn

3.  a/a 


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 24 lipca 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.12.2011/2012 polegającego na  „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego” zlokalizowanego w Zdunach na działce nr 2618, dla którego przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 24.


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 18 lipca 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.5.2012 polegającego na  „Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW w obrębie miejscowości Konarzew na działce o numerze ewidencyjnym 763/1 wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej SN15kV oraz placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy elektrowni wiatrowej” bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 24.


Zduny, 18.07.2012 r.

OŚ.6220.7.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Marcin Bartczak, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, ul. Wolności 6, 63-200 Jarocin, polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na skład, przeładunek węgla wraz z linią sortowania węgla, zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na działce nr 2613/1.

           

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poy. 1397), przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się a aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, piętro II, pokój nr 24 w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku: 7:00 – 15:00.

 

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Zdun

  Zastępca Burmistrza        

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Zdun zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanym w dniu 4.07.2012 r. decyzji o umorzeniu postępowania, którego treść podaję poniżej:

 

Zduny, dnia 4.07.2012 r.

OŚ.6220.11.2011/2012

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Bartczaka, Pełnomocnika BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63760 Zduny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej zabudowy magazynowej (składu, przeładunku węgla) wraz z towarzysząca jej infrastrukturą (linią sortowania węgla, instalacjami ochrony środowiska) zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na dz. nr 2613/1

 

umarzam postępowanie w sprawie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 28.10.2011 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Zduny wpłynął wniosek BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marcina Bartczaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej zabudowy magazynowej (składu, przeładunku węgla) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (linia sortowania węgla, instalacjami ochrony środowiska) zlokalizowanego w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na dz. nr 2613/1.

Funkcjonujący zakład należy do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 37 i 52 lit. b rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 17.11.2011r, znak: OŚ.6220.11.2011 Burmistrz Gminy i Miasta Zduny zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem z tym samym nr do powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem ON.NS-72/3-42(1)/11 z dnia 28.11.2011 (data wpływu 16.12.2011 r.) wyraził opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie nr WOO-I.4240.608.2011.AR1 z dnia 9.01.2012 r. (data wpływu 11.01.2011 r.) umarzające postępowanie, uzasadniając tym, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dnia 2.03.2012 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Zduny wpłynął wniosek pełnomocnika BM Kobylin Sp. z o. o., Pana Marcina Bartczaka o zawieszeniu postępowania. Wniosek uzasadniał zawieszenie postępowania ze względu na uzyskanie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w przedmiocie postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącego umorzenia postępowania.

W dniu 2.07.2012 r. wpłynął wniosek pełnomocnika BM Kobylin Sp. z o. o., Pana Marcina Bartczaka o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z pismem planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na magazynowaniu oraz przeładunku węgla wraz z towarzyszącą infrastrukturą (linią sortowania węgla, instalacjami ochrony środowiska) będzie stanowiło przedmiot nowego wniosku.

 

Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

            Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.

 

POUCZENIE

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanej decyzji.

 

 

z up. Burmistrza Zdun

  Zastępca Burmistrza        

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymuje za potwierdzeniem odbioru:

1. BM Kobylin Sp. z o. o., 1 Maja 3, 63-760 Zduny
2. Pełnomocnik Marcin Bartczak, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska, ul. Wolności 6, 63-200 Jarocin

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Floriańska 10, 63 – 700 Krotoszyn

5. Wspólnota Mieszkaniowa 166

6. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 k.p.a.

Do wiadomości:
1.  a/a


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Zdun zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanym w dniu 13.06.2012 r. postanowieniu, którego treść podaję poniżej:

 

Zduny, dnia 13.06.2012 r.

OŚ.6220.4.2012

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

          Na podstawie art. 63, art. 64, art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

postanawiam

 

zobowiązać   inwestora :  CONTINO Zeta Sp. z .o. o.,

ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

 

do opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej „ Sulmierzyce”, zlokalizowanego w miejscowości Sulmierzyce.

 

I. Raport powinien zawierać:

·         opis planowanego przedsięwzięcia, uwzględniający charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

·         główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

·         przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowego przedsięwzięcia,

·         opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

·         opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami,

·         opis analizowanych wariantów, w tym:

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

·         określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

·         uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności  na:

- ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

- powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

- dobra materialne, 

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków 

- wzajemne oddziaływanie między tymi elementami,

·         opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę ora opis  znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko- średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

-  istnienia przedsięwzięcia,

- wykorzystania zasobów środowiska ,

- emisji,

·         opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie , ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

·         jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art.143  ustawy Prawo ochrony środowiska,

·         wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

·         przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

·         analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

·         wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,

·         streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu,

·         nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

·         źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

co jest zgodne z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON.NS-72/3-24(1)/12 z dnia 28.05.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.05.2012 r.),

 

II. Raport powinien również zawierać następujące zagadnienia takie jak:

 

1.                  Z zakresu ochrony przyrody:

 

1)     opis elementów przyrodniczych środowiska będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (w tym szaty roślinnej z chronionymi gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, występujących zwierząt, ukształtowania terenu, występowania wód powierzchniowych, itd.) wraz z opisem elementów przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy (w cyklu rocznym tj. w okresie lęgowym, migracji i zimowania). Opis ten powinien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystania omawianego terenu przez awifaunę i chiropterofaunę. Powyższe informacje należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk występujących na przedmiotowym terenie i i obejmujących m.in. okres wegetacyjny roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy),

2)     ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy (mogące gromadzić się w wykopach pod elektrownię) oraz ocenę wpływu inwestycji na gatunki stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000,

3)     opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonywania,

4)     przedstawienie zagadnień związanych z oddziaływaniem inwestycji oraz działaniami minimalizującymi także w formie graficznej,

5)     propozycję ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu porealizacyjnego farmy wiatrowej z podaniem metod i harmonogramu.    

 

2. Z zakresu ochrony przed hałasem:

 

1)     określenie parametrów akustycznych pojedynczej turbiny (najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej)

2)     wskazanie lokalizacji planowanych turbin i wykonanie analizy akustycznej, w jednym z aktualnie obowiązujących układów współrzędnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821). W przypadku, gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji turbin na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, wskazanie wielkości przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w ww. układzie odniesienia; dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,

3)     podanie odległości od najbliższych planowanych lub istniejących w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia turbin wiatrowych,

4)     analizę skumulowanego oddziaływania hałasu pochodzącego z terenu planowanej inwestycji i inwestycji o podobnym profilu planowanych lub istniejących w jej sąsiedztwie,

5)     dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanych turbin wiatrowych, ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), w szczególności określenie odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od turbin,

6)     określenie największej odległość od siłowni, dla której przekroczone będą dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

7)     opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi,

8)     przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,

9)     wskazanie na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, granic najbliżej położonych terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów.

 

3. Z zakresu gospodarki odpadami:

 

1)     informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,

2)     informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów),

3)     informacje dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego przez płyny eksploatacyjne, w tym olej transformatorowy.

 

4. Z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

 

1)     opis sposobu przyłączenia turbin do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem własnych stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu przesyłu wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne). W przypadku, gdy planuje się wykorzystanie stacji elektroenergetycznych i/lub linii napowietrznych należy ocenić rozkład pól elektrycznych i magnetycznych wokół tych obiektów.

 

5. Opis całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich elementów infrastruktury towarzyszącej. 

 

6. Analizę oddziaływań skumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia, z innymi konstrukcjami o tykiem samym przeznaczeniu, obejmującą, w szczególności oddziaływania akustyczne oraz oddziaływania na awifaunę i krajobraz.

 

7. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie skumulowane.

 

8. Odniesienie do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. prze Prezesa Rady Ministrów”. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.

 

co jest zgodne z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  nr WOO-I.4240.234.2012.PS z dnia 1.06.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6.06.2012 r.).

 

Raport należy dostarczyć do siedziby tut. Urzędu w trzech egzemplarzach wraz z jegozapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych .

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

         Dnia 10.04.2012 r. do Burmistrza Zdun wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30.03.2012 r., znak: SKO-4220A/26/12, zgodnie z którym Burmistrz Miasta Sulmierzyce został wyłączony z postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, a do załatwienia sprawy został wyznaczony Burmistrz Zdun. W dniu 12.04.2012 r. wpłynął wniosek firmy CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa wraz z wymaganymi załącznikami.

         Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu z dnia 1.06.2012 r., znak: WOO-I.4240.234.2012.PS oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 31.05.2012 r., znak: ON.NS-72/3-24(1)/12. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdzili obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jedenastu siłowni wiatrowych o mocy elektrycznej pojedynczej siłowni nie przekraczającej 3 MW. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest instalacja turbin wiatrowych o wysokości wieży do 150 m i o średnicy rotora do 125 m. Planowana jest również budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym dróg dojazdowych, placów montażowych i manewrowych oraz infrastruktury przyłączeniowej wewnętrznej.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch obszarów Natura 2000 tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyński PLB300007 (wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków – Dz. U. Nr 25, poz. 133) i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300002 (zatwierdzonego decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny – Dz. U. UE. L 11 z 13.01.2012, str. 105). Ponadto, w odległości ok. 2 km od planowanego terenu inwestycji znajdują się dwa obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków PLB020001 Dolina Baryczy i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041. Po analizie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznano, że istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania farmy wiatrowej w proponowanej lokalizacji na środowisko przyrodnicze w tym na ptaki i nietoperze. 

Organ prowadzący postępowanie stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia może spowodować przekształcenia czy zmiany zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

         Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

 

 

 z up. Burmistrza Zdun

        Zastępca Burmistrza        

 

 /-/ inż. Dariusz Obal

 

 

 

 

 

 

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanym postanowieniu.

 

 

Otrzymują:

1. CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

2. Pełnomocnik Joanna Kamińska, CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

3. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA

 

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956 r., nr  223/229, 61-485 Poznań
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63 – 700 Krotoszyn

3.  a/a 

 


Zduny, dnia 13.06.2012 r.

OŚ.6220.6.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZA  ZDUN

o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Inwestora: Pani Marii Snela, zam. Baszków 59, 63-760 Zduny, toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego, dwóch nowoczesnych obór o łącznej obsadzie 276 DJP, budynku garażu na maszyny i sprzęt rolniczy oraz wiaty na słomę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby gospodarstwa rolnego”, zlokalizowanego na działce nr ew. 1270/11 w Baszkowie, gm. Zduny. W dniu 12.06.2012 r. Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 13.06.2012 do 04.07.2012 r.

 

Uwagi i wnioski zgodnie art. 34, mogą być wnoszone:

1.  w formie pisemnej

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: zduny@zduny.pl

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Zdun.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na:

         1. stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdunach

         2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach

         3. a/a


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2012 roku na wniosek Inwestora: Maria Snela, zam. Baszków 59, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego, dwóch nowoczesnych obór o łącznej obsadzie 276 DJP, budynku garażu na maszyny i sprzęt rolniczy oraz wiaty na słomę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby gospodarstwa rolnego”, zlokalizowanego na działce nr ew. 1270/11 w Baszkowie, gm. Zduny. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 7 lipca 2012 roku.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 8 czerwca 2012 roku na wniosek Inwestora: JMM Sp. z o. o., ul, Sądecka 27 C, 32-700 Bochnia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW w obrębie miejscowości Konarzew na działce o numerze ewidencyjnym 763/1 wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej SN15kV oraz placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy elektrowni wiatrowej”. Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 29 czerwca 2012 roku.


 


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2012 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr OŚ.6220.8.2011 z dnia 31.10.2011 r.) zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni” w miejscowości Ruda na działce o nr ewidencyjnym 59/2.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 24.


Zduny, 15.05.2012 r.

OŚ.6220.4.2012

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDUN

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pani Joanna Kamińska, CONTINO Zeta Sp. z o. o., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa, polegającej na budowie farmy wiatrowej „Sulmierzyce”, zlokalizowanego w miejscowości Sulmierzyce.

           

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poy. 1397), przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się a aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, piętro II, pokój nr 24 w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku: 7:00 – 15:00.

 

Ponadto informuję, że postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu nr SKO-4220A/26/12 z dnia 30 marca 2012 r., Burmistrz Miasta Sulmierzyc został wyłączony od rozpoznania sprawy, a do przeprowadzenia postępowania został wyznaczony Burmistrza Zdun.

 

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku na wniosek Inwestora: Bartosz Baranowski, Ruda 1A, 63760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr OŚ.6220.8.2011 z dnia 31.10.2011 r.) zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni” w miejscowości Ruda na działce o nr ewidencyjnym 59/2.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 2 maja 2012 roku.


 

Zduny, dnia 26.03.2012 r.

OŚ.6220.12.2011/2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZA  ZDUN

o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Inwestora: Euro Doner Poland Sp. z o. o. ul. Kobierska 48, 63-714 Kobierno, toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego, zlokalizowanej w Zdunach na działce nr 2618.  W dniu 2 marca 2012 r. Inwestor przedłożył pismo wnoszące uznanie wcześniej złożonych dokumentów, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (sprawa nr OŚ-7624/16/10/11). Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 26.03.2012 do 16.04.2012 r.

 

Uwagi i wnioski zgodnie  art.34, mogą być wnoszone:

1.  w formie pisemnej

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa            w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: zduny@zduny.pl

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Zdun.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

         1 .na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Zduny

         2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Zduny

         3. a/a

 

 

 


 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że w dniu 14 marca 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.1.2012 polegającego na  „Budowie budynku inwentarskiego – obory na działce nr ew. 304 w miejscowości Perzyce, gm. Zduny” bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 24.

 


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA ZDUNY

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny zawiadamia strony postępowania przez obwieszczenie o wydanym w dniu 7.03.2012 r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej zabudowy magazynowej (składu, przeładunku węgla) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (linia sortowania węgla, instalacjami ochrony środowiska) w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na dz. nr 2613/1

7.03.2012 r.

OŚ.6220.11.2011/2012

 

POSTANOWIENIE

 

          Na postawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Bartczaka, Pełnomocnika BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny

 

zawieszam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przebudowie istniejącej zabudowy magazynowej (składu, przeładunku węgla) wraz z towarzysząca jej infrastrukturą (linią sortowania węgla, instalacjami ochrony środowiska) w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na dz. Nr 2613/1

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 28.10.2011 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Zduny wpłynął wniosek BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marcina Bartczaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej zabudowy magazynowej (składu, przeładunku węgla) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (linia sortowania węgla, instalacjami ochrony środowiska) w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na dz. nr 2613/1.

Funkcjonujący zakład należy do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 37 i 52 lit. b rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 17.11.2011r, znak: OŚ.6220.11.2011 Burmistrz Gminy i Miasta Zduny zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem z ty samym nr do powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem ON.NS-72/3-42(1)/11 z dnia 28.11.2011 (data wpływu 16.12.2011 r.) wyraził opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie nr WOO-I.4240.608.2011.AR1 z dnia 9.01.2012 r. (data wpływu 11.01.2011 r.) umarzające postępowanie, uzasadniając tym, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dnia 2.03.2012 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Zduny wpłynął wniosek pełnomocnika BM Kobylin Sp. z o. o., Pana Marcina Bartczaka o zawieszeniu postępowania. Wniosek uzasadniał zawieszenie postępowania ze względu na uzyskanie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w przedmiocie postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczącego umorzenia postępowania.

 

Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

         Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydanym postanowieniu.

Otrzymują:

1. Marcin Bartczak- pełnomocnik BM Kobylin Sp. z o. o.

2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956r  223/229, 61-485 Poznań
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Floriańska 10, 63 – 700 Krotoszyn

3. Wspólnota Mieszkaniowa 166

4.  a/a 

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 2012 roku na wniosek Inwestora: Pana Ireneusza Jędrzaka, zam. Perzyce 30, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskich – obory na działce nr ew. 304 w miejscowości Perzyce, gm. Zduny”

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 7 lutego 2012 roku.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.10.2011 polegającego na  „Uruchomieniu punktu skupu złomu” na działce nr ewidencyjnym 1373 w Zdunach bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2011 roku na wniosek Inwestora: Euro Doner Poland Sp. z o. o., ul. Kobierska 48, 63714 Kobierno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwórstwa mięsnego” w miejscowości Zduny na działce o nr ewidencyjnym 2618.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 13 grudnia 2011 roku.


Zduny, dnia 17.11.2011

 

OŚ.6220.11.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA ZDUNY

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.10.2011 r. przez BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie istniejącej zabudowy magazynowej (składu, przeładunku węgla) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (linią sortowania węgla, instalacjami ochrony środowiska)” zlokalizowanej w miejscowości Zduny przy ul. Jutrosińskiej na działce nr 2613/1.

         Na podstawie §3 ust. 1 pkt 52 lit b oraz §3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

         Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Zduny.

         Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie.

         Informacje na temat postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, pokój 24, w godzinach: poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 700-1500 lub pod numerem tel. 62 721 50 01 wew. 24.

         Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 31 października 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.8.2011 polegającego na  „Budowie chlewni” w miejscowości Ruda, gm. Zduny na działce o nr ewidencyjnym 59/2 bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.

 

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2011 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ-7624/14/10 (nowy numer sprawy: OŚ.6220.3.2011) polegającego na  „Zmiana sposobu użytkowania placu składowego buraka cukrowego na punkt składowania, przeładunku i sortowania węgla w miejscowości Zduny, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 2613, AM1”.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2011 roku na wniosek Inwestora: Złom-Stal Lidia Skrzypek, ul. Ogrodowa 1, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu” w miejscowości Zduny na działce o nr ewidencyjnym 1373.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 4 listopada 2011 roku.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 7 września 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ-7624/13/10/11 polegającego na  „Zmiana sposobu użytkowania magazynu cukru polegającego na przebudowie pomieszczeń na bazę eksportu żywca w Zdunach na działce nr 2443/4” z potrzebą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ-7624/16/10/11 polegającego na  „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego” zlokalizowanego w Zdunach na działkach nr 2451/2, 2450, 2449.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 21 lipca 2011 roku na wniosek Inwestora: Bartosz Baranowski, Ruda 1A, 63760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni” w miejscowości Ruda na działce o nr ewidencyjnym 59/2.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 12 sierpnia 2011 roku.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 7 lipca 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.4.2011 polegającego na  „Wybudowaniu jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW w obrębie miejscowości Zduny na działce o numerze ewidencyjnym 864 wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej SN15kV praz placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy elektrowni wiatrowej” bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 22 czerwca 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.5.2011 polegającego na  „Budowie salonu sprzedaży maszyn rolniczych z warsztatem naprawczym na działce o numerze ewidencyjnym 343 w obrębie miasta Zduny, powiat krotoszyński” bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


Zduny, dnia 2011-05-27

OŚ – 7624/16/10/11

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZA  GMINY I MIASTA ZDUNY

o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Inwestora: Euro Doner Poland Sp. z o. o. ul. Kobierska 48, 63-714 Kobierno, toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego, zlokalizowanej w Zdunach (działki nr 2451/2, 2450, 2449), gm. Zduny.  W dniu  19 maja 2011 r. Inwestor przedłożył żądany raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 27.05.2011 do 21.06.2011r.

 

Uwagi i wnioski zgodnie  art.34, mogą być wnoszone:

1.  w formie pisemnej

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa            w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: zduny@zduny.pl

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy                 i Miasta Zduny.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

         1 .na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Zduny

         2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Zduny

         3. a/a


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 5 maj 2011 roku na wniosek Inwestora: Jolanta Matławska, ul. Kobylińska 42, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie salonu sprzedaży maszyn rolniczych z warsztatem naprawczym na działce o numerze ewidencyjnym 343 w obrębie miasta Zduny, powiat krotoszyński”.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 26 maja 2011 roku.

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 5 maj 2011 roku na wniosek Inwestora: Agena Sp. z. o. o., Garbary 102, 61757 Poznań  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wybudowaniu jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW w obrębie miejscowości Zduny na działce o numerze ewidencyjnym 864 wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej SN15kV praz placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy elektrowni wiatrowej”.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 26 maja 2011 roku.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.2.2011 polegającego na  „Przebudowie budynku garażowego na budynek warsztatowo-garażowy z kotłownią CO w celu prowadzenia napraw elektrycznych w pojazdach samochodowych” w miejscowości Zduny na działce o nr ewidencyjnym 2331 bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.1.2011 polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych” w miejscowości Bestwin na działkach o nr ewidencyjnym 37/1 i 37/2 bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 3 marca 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ-7624/5/10 polegającego na  „Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1MW wraz z obiektami, urządzeniami pomocniczymi, sieciami przemysłowymi i przyłączami” w miejscowości Zduny na działce o nr ewidencyjnym 771 z potrzebą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2011 roku na wniosek Inwestora: Sławomir Matusiak, ul. Witosa 17, 63-760 Zduny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku garażowego na budynek warsztatowo-garażowy z kotłownią CO w celu prowadzenia napraw elektrycznych w pojazdach samochodowych” w miejscowości Zduny na działce o nr ewidencyjnym 2331.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 21 marca 2011 roku.

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2011 roku na wniosek Inwestora: Karola Naskrenskiego, Bestwin 12, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych” w miejscowości Bestwin na działkach o nr ewidencyjnym 37/1 i 37/2.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 21 marca 2011 roku.

 


Zduny, dnia 2011-01-04

OŚ – 7624/2/10/11 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZA  GMINY I MIASTA ZDUNY

o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Inwestora: ZAP – KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wlkp., toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu siłowni wiatrowej ENERCON E82 (1 szt.) o mocy 2 000 kW, zlokalizowanej we wsi Perzyce (działka nr 41), mieszczącej się w Obszarze Natura 2000 „Dąbrowy Krotoszyńskie”.  W dniu  22 grudnia 2010 r. Inwestor przedłożył żądany raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 4.01.2011 do 25.01.2011r.

 

Uwagi i wnioski zgodnie  art.34, mogą być wnoszone:

1.  w formie pisemnej

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: zduny@zduny.pl

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Zduny.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

         1 .na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Zduny

         2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Zduny

         3. a/a


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ-7624/15/10 polegającego na  „Zmianie przeznaczenia istniejącego budynku chlewni na cielętnik wraz z rozbudową” w miejscowości Baszków na działce o nr ewidencyjnym 770/1 bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2010 roku na wniosek Inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Transportowa 1, 63 - 700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 5129 P w miejsowości Baszków na działce o nr ewidencyjnym 540/2.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 


 

 

Zduny, dnia 2010-12-02

OŚ – 7624/13/2010

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZA  GMINY I MIASTA ZDUNY

o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku              o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Inwestora: BM Skup Zwierząt Rzeźnych Sp. z o. o., ul. 3go Maja 3, 63-740 Kobylin, toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania magazynu cukru polegająca na przebudowie pomieszczeń na bazę eksportu żywca” realizowanego w granicy działki nr 2443/4 w Zdunach.  W dniu  25 listopada 2010 r. Inwestor przedłożył żądany raport  o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu                 i zaopiniowaniu przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się     z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 3.12.2010 do 27.12.2010r.

 

Uwagi i wnioski zgodnie  art.34, mogą być wnoszone:

1.  w formie pisemnej

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: zduny@zduny.pl

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy  i Miasta Zduny.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

1 .na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Zduny

2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Zduny

3. a/a


 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2010 roku na wniosek Inwestora: BM kobylin Sp. z o. o., ul. 1go Maja 3, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  zmianie sposobu użytkowania placu skłądowego buraka cukrowego na punkt składowania, przeładunku i sortowania węgla w miejscowości Zduny, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 2613, AM 1.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 20 grudnia 2010 roku.

 


 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 2 listopada 2010 roku na wniosek Inwestora: Pana Jana Zajączka, Baszków 6, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  zmianie przeznaczenia istniejącego budynku chlewni na cielętnik wraz z rozbudową, zlokalizowanego w Baszkowie na działce nr 770/1.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 23 listopada 2010 roku.

 


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 22 września 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/12/10 polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Perzyce bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


  

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/9/10 polegającego na budowie serwisu-warsztatu dla urządzeń myjących typu karcher   w miejscowości Chachalnia na działce nr 94/5 bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 25 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/11/10 polegającego na na budowie warsztatu mechaniczno-wulkanizacyjnego wraz z częścią mieszkalną, zlokalizowanego Zdunach na działkach nr 2034 i 2035 bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2010 roku na wniosek Inwestora: BM Skup Zwierząt Rzeźnych Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 3, 63-740 Kobylin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynu cukru polegającej na przebudowie pomieszczeń na bazę eksportu żywca z Zdunach na działce nr 2443/4.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 6 września 2010 roku.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 12 sierpnia 2010 roku na wniosek Pełnomocnika Inwestora: : Pana Ireneusza Ignaszaka, oś. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Perzyce.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 6 września 2010 roku.


 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZA  GMINY I MIASTA ZDUNY

 

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm)

 

z  a w i a d a m i a m

 

   że na wniosek Inwestora: P.H.U. OMEGA Jolanta Motławska ul. Kobylińska 42, 63-760 Zduny, toczy się  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW wraz z obiektami, urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami, zlokalizowanej we wsi Konarzew (działka nr 771), gm. Zduny,      w imieniu którego pełnomocnictwo posiada Pan Mirosław Stachowski, ul. Jesienna 7, 63-900 Rawicz .  W dniu  23 lipca 2010 r. Inwestor przedłożył żądany raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i zaopiniowaniu przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie  Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.

 

Uwagi i wnioski zgodnie  art.34, mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej

2.      ustnie do protokołu;

3.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres:

zduny@zduny.pl

w terminie 21 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Zduny.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

         1 .na stronie internetowej

         2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Zduny

3.     a/a

 

Wywieszono: 29 lipca 2010 r .


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2010 roku na wniosek Inwestora:
. Euro Doner Poland Sp. z o. o. ul. Kobierska 48, 63-714 Kobierno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego na działkach nr 985 i 987 w Zdunach.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 6 września 2010 roku.


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 12 lipca 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/8/10 polegającego na „Wybudowaniu jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW w obrębie miejscowości Konarzew na działce o numerze ewidencyjnym 191 wraz z budową stacji transformatorowej, lini kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej 15kV oraz placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy elektrownia wiatrowej” zlokalizowanej we wsi Konarzew na działce nr 191, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2010 roku na wniosek Inwestora: Piotr Pospiech, ul. Polna 19, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie warsztatu mechaniczno-wulkanizacyjnego wraz z częścią mieszkalną, zlokalizowanego Zdunach na działkach nr 2034 i 2035.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 29 lipca 2010 roku.

 

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2010 roku na wniosek Inwestora: F.H.U. BUBU-KAR S.C. ul. Leśna 10, 53-330 Cieszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie serwisu – warsztatu dla urządzeń myjących typu karcher, zlokalizowanego we wsi Chachalnia na działce nr 94/5

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 29 lipca 2010 roku.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 18 czerwca 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/4/10 polegającego na Budowie przechowalni-chłodni składowej warzyw wraz z portiernią, wagą towarową, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe, zbiorniki na ścieki technologiczne szt. 2 oraz zapleczem komunikacyjnym i techniczną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 2015 i działce nr 2206 w miejscowości Zduny, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/6/10 polegającego na „Zmianie przeznaczenia części budynku stodoły na warsztat mechaniki pojazdowej” na działce nr 559/1 w miejscowości Baszków, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2010 roku na wniosek Inwestora: Agena Sp. z o. o., ul. Garbary 102, 61-757 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW w obrębie miejscowości Konarzew na działce o numerze ewidencyjnym 191 wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej 15kV oraz placu manewrowego wraz z drogą dojazdową przy elektrownia wiatrowej” na działce nr 191 w miejscowości Konarzew.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 18 czerwca 2010 roku.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 13 maja 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/3/10 polegającego na„Budowie warsztatu samochodowego” na działce nr 1880 w miejscowości Zduny, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 13 maja 2010 roku na wniosek Inwestora: Roman Szczotka, Baszków 46, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie przeznaczenia części budynku stodoły na warsztat mechaniki pojazdowej” na działce nr 559/1 w miejscowości Baszków.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 4 czerwca 2010 roku.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 30 kwietnia 2010 roku na wniosek Inwestora: P.H.U. „OMEGA” Jolanta Motławska, ul. Kobylińska 42, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW wraz z obiektami, urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi             i przyłączami” na działce nr 771 w miejscowości Konarzew.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 21 maja 2010 roku.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2010 roku na wniosek Inwestora: M&D WARZYWA WIELKOPOLSKIE, GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O. O.     , UL. Kobylińska 42, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przechowalni-chłodni składowej warzyw wraz z portiernią, wagą towarową, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe, zbiorniki na ścieki technologiczne szt. 2 oraz zapleczem komunikacyjnym i techniczną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 2015 i działce nr 2206 w miejscowości Zduny.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 8 maja 2010 roku.

 


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2010 roku na wniosek Inwestora: Dominik Kaczmarek, ul. Łacnowa 48, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu samochodowego” na działce nr 1880 w miejscowości Zduny.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 27 kwietnia 2010 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2010 roku na wniosek Inwestora: ZAP-KOOPERACJA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie siłowni wiatrowej ENERCON E82 o mocy 2000 kW” na działce nr 41 w miejscowości Perzyce.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 21 maja 2010 roku.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 18 lutego 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/1/10 polegającego na „Przebudowie budynku gospodarczo-garażowego” na warsztat elektryki samochodowej” na działce nr 1165 w miejscowości Zduny, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2010 roku na wniosek Inwestora: Henryk Zaremba, ul. Polna 14/2, 63-760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku gospodarczo-garażowego” na warsztat elektryki samochodowej” na działce nr 1165 w miejscowości Zduny.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 29 stycznia 2010 roku.

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 20 października 2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/6/09 polegającego na „Budowie i adaptacji istniejącego obiektu gospodarczego na pomieszczenia służące do przerobu odpadów innych niż niebezpieczne” na działce nr 15/17 w miejscowości Konarzew, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 29 września 2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/5/09 polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowo-warsztatowego wraz z częścią mieszkalna oraz infrastrukturą techniczną” na działce nr 94/7 w miejscowości Chachalnia, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2009 roku na wniosek Inwestora: P.H.U. D&B Krzysztof Drygas, ul. Kobylińska 2b/23, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowo-warsztatowego wraz z częścią mieszkalna oraz infrastrukturą techniczną” na działce nr 94/7 w miejscowości Chachalnia.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 8 września 2009 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2009 roku na wniosek Inwestora: P.H.U. „FIDO-PLAST”, Konarzew 97, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i adaptacji istniejącego obiektu gospodarczego na pomieszczenia służące do przerobu odpadów innych niż niebezpieczne” na działce nr 15/17 w miejscowości Konarzew.

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków  w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 7 września 2009 roku.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/3/09 polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowo-warsztatowego wraz z częścią mieszkalna oraz infrastrukturą techniczną” na działce nr 94/8 w miejscowości Chachalnia, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 2009 roku na wniosek Inwestora: Jacek Minta, ul. Pomarańczowa 1, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do rewitalizacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi” na działce nr 242/2 w miejscowości Konarzew.

 Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków   w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 22 lipca 2009 roku.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 4 czerwca 2009 roku po rozpatrzeniu wniosku: Pełnomocnik Ewy Banaś ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/3/08 dla inwestycji polegającej na : przebudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Zdunach.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2009 roku na wniosek Inwestora: Lucyna i Radosław Bella, ul. Kobylińska 2b/23, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowo-warsztatowego wraz z częścią mieszkalna oraz infrastrukturą techniczną” na działce nr 94/8 w miejscowości Chachalnia.

 Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków   w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 24 czerwca 2009 roku.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 1 czerwca 2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/2/09 polegającego na „Przebudowie stacji Uzdatniania Wody w Bestwinie i Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Bestwin-Ruda., gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny uprzejmie informuje, że w dniu 11 maja 2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/1/09 polegającego na przebudowie części budynku gospodarczego na warsztat samochodowy pod nazwą „Auto-Naprawa” w miejscowości Perzyce, gm. Zduny bez potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję ponadto o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, pok. nr 24.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2009 roku na wniosek Inwestora: EKO-SYSTEM Józef Grygorcewicz, ul. Rumińskiego 3, 62 – 800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji Uzdatniania Wody w Bestwinie i Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Bestwin-Ruda.  Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków   w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 23 kwietnia 2009 roku.

 


 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

 Zgodnie z art. 33 i 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 18 marca 2009 roku na wniosek Inwestora: Karlo Solarczyk, Perzyce 52, 63 – 760 Zduny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części budynku gospodarczego na warsztat samochodowy pod nazwą „Auto-Naprawa” w miejscowości Perzyce.  

Spełniając wymogi ustawy informuje się, że każdy ma prawo składania uwag
i wniosków   w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 8 kwietnia 2009 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2008 roku na wniosek: Pełnomocnik Ewy Banaś ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Zdunach.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 5 listopada 2008 roku.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 19 czerwca 2008 roku po rozpatrzeniu wniosku: Jarosława Fabisiaka zam. Bestwin 21, 63 – 760 Zduny, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/3/08 dla inwestycji polegającej na : Zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynków gospodarczych na zakład ślusarski.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2008 roku na wniosek: Andrzeja Cichoradzkiego, ul. Marii Konopnickiej 11, 63 – 400 Ostrów Wlkp.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci widociągowej w miejscowości Chachalnia gm. Zduny.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 15 kwietnia 2008 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2008 roku na wniosek firmy KRUK TRANSPORT, ul Kobylińska 33, 63 – 760 Zduny  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali do powierzchniowej obróbki metali wraz z zapleczem socjalnym.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 20 kwietnia 2008 roku.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 13 lutego 2008 roku po rozpatrzeniu wniosku: Łukasza Stacha zam. Baszków 27, 63 – 760 Zduny, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/8/07 dla inwestycji polegającej na : budowie budynku inwentarskiego – kurnika o osadzie 92 DJP, łączna obsada instalacji 172 DJP.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 15 stycznia 2008 roku po rozpatrzeniu wniosku: Andrzeja Przybylskiego, zam. ul. Samulskiego 38, 63 – 700 Krotoszyn, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/9/07 dla inwestycji polegającej na : budowie sieci wodociągowej Ø80 PCV w działce 255/20 w Chachalni gm. Zduny celem zaopatrzenia w wodę działek 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/17, 255/18, 255/19, 255/23, 255/24, 255/25, 255/26, 255/27, 255/28, 255/29, 255/30, 255/31.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 12 grudnia 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Piotra i Małgorzaty Kocel zam. Bestwin 20, 63 – 760 Zduny, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/4/07 dla inwestycji polegającej na : rozbudowie chlewni na 100 DJP.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2007 roku na wniosek Andrzeja Przybylskiego, zam. ul. Samulskiego 38, 63 – 700 Krotoszyn  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø80 PCV w działce 255/20 w Chachalni gm. Zduny celem zaopatrzenia w wodę działek 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/17, 255/18, 255/19, 255/23, 255/24, 255/25, 255/26, 255/27, 255/28, 255/29, 255/30, 255/31.   

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 20 grudnia 2007 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 listopada 2007 roku na wniosek Łukasza Stacha zam. Baszków 27, 63 – 760 Zduny  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – kurnika o osadzie 92 DJP, łączna obsada instalacji 172 DJP.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 3 grudnia 2007 roku.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 31 października 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Zakładu Mechanicznego „Gotter” Sp. z o. o., Baszków 117, 63 – 760 Zduny , została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/7/07 dla inwestycji polegającej na : zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na warsztat ślusarsko-mechaniczny.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 24 października 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Jana Zajączka zam. Baszków 6, 63 – 760 Zduny, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/6/07 dla inwestycji polegającej na : rozbudowie budynku inwentarskiego z 93 DJP na 118 DJP.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 14 sierpnia 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Tomasza Kapusty zam. ul. Rubież 45 bud. C5/111, 61 – 569 Poznań, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/5/07 dla inwestycji polegającej na : montażu urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej oznaczonej numerem 6203 „Zduny Krotoszyńskie” zlokalizowanej na istniejącym kominie na działce nr 2443/1.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lipca 2007 roku na wniosek Jana Zajączka, zam. Zduny, Baszków 6  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego obory z 93 DJP na 118 DJP.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 16 sierpnia 2007 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 czerwca 2007 roku na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10a, 01 - 230 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej oznaczonej nr 6203 "Zduny Krotoszyńskie" zlokalizowanej na istniejącym kominie.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 2 lipca 2007 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 czerwca 2007 roku na wniosek Piotra i Małgorzaty Kocel, zam. Zduny, Bestwin 20  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie chlewni na 100 DJP.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 2 lipca 2007 roku.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 16 maja 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Rafała Pogody zam. Zduny, Dziewiąte 1, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/2/07 dla inwestycji polegającej na : budowie budynku obory na 50 szt. bydła wraz z pomieszczeniem na dojarkę.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 20 kwietnia 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Jolanty i Przemysława Naskręt, zam. Zduny, ul. Sieniutowa 20, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/3/07 dla inwestycji polegającej na : budowie budynku produkcyjno-mieszkalnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej do obróbki kamienia (granit, marmur), zlokalizowanego w Zdunach na działce nr 802/2.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2007 roku na wniosek Rafała Pogody, zam. Zduny, Dziewiąte1  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie budynku obory na 50 szt. bydła wraz z pomieszczeniem na dojarkę.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 25 kwietnia 2007 roku.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 23 marca 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Mieczysławy i Andrzeja Jakubowskich zam. Zduny, Baszków 29, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/1/07 dla inwestycji polegającej na : adaptacji części stodoły na chlewnię z dobudową.


 

INFORMACJA

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 7 marca 2007 roku po rozpatrzeniu wniosku: Andrzeja Lipińskiego, -Hydroprojekt- Poznań Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/6/06 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ciągu ul. Wrocławskiej z włączeniem w ulice Łacnową w mieście Zduny wraz z separatorem zanieczyszczeń na odprowadzeniu do rzeki Borownicy.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lutego 2007 roku na wniosek Mieczysławy i Andrzeja Jakubowskich, zam. Zduny, Baszków 29  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części stodoły na chlewnię z dobudową.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 22 lutego 2007 roku.


 

INFORMACJA

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 13 września 2006 roku po rozpatrzeniu wniosku: Ireneusza Ignaszaka zam. Jarocin, oś. Konstytucji 3go Maja 21/22, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/5/06 dla inwestycji polegającej na : budowie zagospodarowania pasa drogowego poprzez budowę utwardzonej jezdni w formie ciągów pieszo jezdnych i przebudowie istniejących ulic polegającej na wzmocnieniu istniejącej jezdni i budowie chodników w miejscowości Zduny.


 

INFORMACJA

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 2 sierpnia 2006 roku po rozpatrzeniu wniosku: Renaty i Roberta Górnik, Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 23, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/3/06 dla inwestycji polegającej na : budowie budynku skupu żywca i szczelnego zbiornika ścieków na odchody zwierzęce.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2006 roku na wniosek Andrzeja Lipińskiego, Hydroprojekt Poznań Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ciągu ul. Wrocławskiej z włączeniem w ulice Łacnową w mieście Zduny wraz z separatorem zanieczyszczeń na odprowadzeniu do rzeki Borownicy.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 22 sierpnia 2006 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2006 roku na wniosek Ireneusza Ignaszaka zam. Jarocin, oś. Konstytucji 3go Maja 21/22 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zagospodarowania pasa drogowego poprzez budowę utwardzonej jezdni w formie ciągów pieszo jezdnych i przebudowie istniejących ulic polegającej na wzmocnieniu istniejącej jezdni i budowie chodników w miejscowości Zduny.

.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 1 sierpnia 2006 roku.


 

INFORMACJA

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 30 maja 2006 roku po rozpatrzeniu wniosku: Ireneusza Ignaszaka zam. Jarocin, oś. Konstytucji 3go Maja 21/22, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/1/06 dla inwestycji polegającej na : przebudowie ulicy Sieniutowa w Zdunach z odwodnieniem.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny

Informuje, że w dniu 10 maja 2006 roku po rozpatrzeniu wniosku: Andrzeja Hoffmanna zam. Zduny, Baszków 17, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/2/06 dla inwestycji polegającej na : rozbudowie i modernizacji budynku inwentarskiego - obory.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2006 roku na wniosek Renaty i Roberta Górnik, Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku skupu żywca i szczelnego zbiornika ścieków na odchody zwierzęce.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 16 maja 2006 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 2006 roku na wniosek Andrzeja Hoffmanna zam. Zduny, Baszków 17 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji budynku inwentarskiego - obory.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 4 maja 2006 roku.


 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 19, 31,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Zduny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2006 roku na wniosek Ireneusza Ignaszaka zam. Jarocin, oś. Konstytucji 3go Maja 21/22 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sieniutowa w Zdunach w odwodnieniem.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Zduny, ul. Rynek 2, II piętro, pokój nr 24 w godzinach urzędowania do dnia 14 kwietnia 2006 roku.

INFORMACJA

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny
Informuje, że w dniu 28 grudnia 2005 roku po rozpatrzeniu wniosku: Urzędu Gminy i Miasta w Zdunach, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OŚ-7624/1/05 dla inwestycji polegającej na : budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej dla miasta Zduny.

 

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Adrian Matysiak [insp. ds. ochrony środowiska] dnia 13 listopad 2015
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 28 listopad 2005 godz. 10:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Adrian Matysiak dnia 13 listopad 2015 godz. 12:19
Liczba odsłon:
  31053 od 28 listopad 2005 godz. 10:30  (średnio 5.6 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl