0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania celem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Chachalnia
 Magdalena Poprawska      06.11.2018 godz. 13:33


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm.)

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że w dniu 02 listopada 2018  roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej przez FIB CZWORDON Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 Dz 63” na działce o numerze ewid. 35, obręb Chachalnia, gmina Zduny”.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2, pokój 213, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 07:00- 15:00 oraz w środę 9:00- 17:00 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                                     Burmistrz Zdun

                                                                                                                                    /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl