0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zduny, ul. Sulmierzycka
 Magdalena Poprawska      24.10.2018 godz. 13:56


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm.)

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że w dniu 23 października 2018  roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zduny, ul. Sulmierzycka” na działkach o numerach ewid. 957/7 i 954, obręb Zduny, gmina Zduny”.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2, pokój 213, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 07:00- 15:00 oraz w środę 9:00- 17:00 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                                Burmistrz Zdun

                                                                                                                               /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl