0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 Dz63 na działkach położonych w m. Konarzew, oznaczonych nr ewid. 195/8, 202, 193
 Magdalena Poprawska      28.12.2017 godz. 14:18


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm./

 

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że w dniu 27 grudnia  2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 Dz63 na działkach położonych w m. Konarzew, oznaczonych nr ewid. 195/8, 202, 193.

 

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek-czwartek – piątek w godzinach od 800 do 1400 , środa od 900 – 1600   zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                         Zastępca  Burmistrza Zdun

                                                                                                                         /-/ Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl