0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowianu na zadanie: Fitness Park w Baszkowie- siłownia na świeżym powietrzu
  Barbara Fornal      26.08.2016 godz. 9:54
 
 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 793/2
  Rafał Markowski      18.08.2016 godz. 15:03
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym: Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego : Integracja bez barier : Szlak Piastowski w 1050. rocznicę Chrztu Polski  26 sierpnia 2016r.
  Rafał Markowski      08.08.2016 godz. 12:15
 

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin.” pod nazwą: Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego „Integracja bez barier” „Szlak Piastowski” w 1050. rocznicę Chrztu Polski – 26 sierpnia 2016r.

 

Zapytanie ofertowe: Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Fitness Park w Baszkowie  siłownia na świeżym powietrzu. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
  Barbara Fornal      04.08.2016 godz. 7:59
 
 

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Rafał Markowski      26.07.2016 godz. 2:42
 

Burmistrz Zdun zawiadamia o przedłużeniu terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 08.08.2016 roku. 

 

OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Barbara Fornal      04.07.2016 godz. 11:12
 

Burmistrz Zdun  zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.07.2016 r. do 01.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2 pokój nr 24, w godzinach 8:00 – 15:00.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl