0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Uchwały Rady Miejskiej Zduny
Ochrona środowiska

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLIX/347/2018XLIXw sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zduny.05.11.2018
XLIX/346/2018XLIXw sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zduny na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Zduny05.11.2018
UCHWAŁA NR XLV/315/2018XLVw sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków27.06.2018
XXXV/230/2017XXXVw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych̶30.08.2017
XXXIV/220/2017XXXIVw sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduny na lata 2017 - 202321.07.2017
XXX/207/2017XXXw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach ”26.04.2017
XXX/206/2017XXXw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”26.04.2017
XXIX/198/2017XXIXw sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK w Zdunach sp. z o.o. na lata 2017-2018. 29.03.2017
XXIX/197/2017XXIXw sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków Gminy Zduny do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 18.04.2017
XXVIII/189/2017XXVIIIw sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Baszków” 22.02.2017
XXI/140/2016XXIw sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 24.08.2016
XXI/139/2016XXIw sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2004-2011 24.08.2016
XVI/108/2016XVIw sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 14.03.2016
XII/74/2015XIIw sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - alei dębów szypułkowych, znajdującego się w miejscowości Rochy. 21.10.2015
XI/66/2015XIw sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zduny - Cieszków30.09.2015
VII/46/2015VIIw sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej22.04.2015
VI/40/2015VIw sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę25.03.2015
VI/39/2015VIw sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków25.03.2015
II/6/2014IIw sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Zduny w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie.08.12.2014
 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl