0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Zduny
Oświata, wychowanie

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
UCHWAŁA NR XLVII/329/2018XLVIIw sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zduny24.09.2018
UCHWAŁA NR XLV/318/2018XLVw sprawie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
XL/278/2018XLw sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zduny.21.03.2018
XL/277/2018XLw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zdunach, dla którego Gmina Zduny jest organem prowadzącym.21.03.2018
XL/276/2018XLw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci dla klas I zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny20.03.2018
XL/275/2018XLw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania20.03.2018
XXXIX/269/2017XXXIXw sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Zdunach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach28.12.2017
XXXIX/263/2017XXXIXw sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zduny.21.03.2018
XXXVIII INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZDUNY W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017
XXXVIII/247/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie w ośmioletnią Szkołę 29.11.2017
XXXVIII/246/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zdunach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zdunach. 29.11.2017
XXXVII/240/2017XXXVIIw sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę10.11.2017
XXXVII/239/2017XXXVIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Zdunach w Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Kilińskiego w Zdunach. 25.10.2017
XXXVII/238/2017XXXVIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie -Nadzór prawny wojewody wielkopolskiego zawiadomił
XXXVII/237/2017XXXVIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zdunach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zdunach. Nadzór prawny wojewody wielkopolskiego zawiadomił o o wszczęciu postępowania nadzorczego ze względu na istotne naruszenie prawa
XXXVI/232/2017XXXVIw sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zduny na lata 2017 - 202227.09.2017
XXXIII/215/2017XXXIIIw sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
XXX/201/2017XXXw sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Zduny18.05.2017
XXIX/191/2017XXIXw sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Zduny 29.03.2017
XXIX/190/2017XXIXw sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego18.04.2017
XXVIII/187/2017XXVIIIw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny10.02.2017
XXVIII/186/2017XXVIIIw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zdunach, dla którego Gmina Zduny jest organem prowadzącym 10.03.2017
XXVIII/185/2017XXVIII w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 22.02.2017
XXVII/181/2017XXVIIw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania25.01.2017
XXVI/172/2016XXVIw sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny01.01.2017
XXIII/156/2016XXIIIw sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Zdun za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia30.11.2016
XXII/153/2016XXIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zduny. 28.09.2016
XXII/152/2016XXIIw sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie podwórkowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach 28.09.2016
XXI/143/2016XXIw sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Zdun za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia24.08.2016
XV/102/2016XVw sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny16.02.2016
xv/101/2016XVw sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach dla którego Gmina Zduny jest organem prowadzącym.16.02.2016
XIII/87/2015XIIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.01.01.2016
XIII/81/2015XIIIw sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”26.11.2015
XIII/80/2015XIIIw sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny 17.12.2015
XIII/79/2015XIIIw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli.17.12.2015
XII/70/2015XIIw sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działa06.11.2015
IX/53/2015IXw sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zduny za rok 2014.23.06.2015
V/34/2015Vw sprawie:ustalenia kryteriów rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach, prowadzonego przez Gminę Zduny.25.02.2015
 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl