0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Uchwały Rady Miejskiej Zduny
Wszystkie uchwały

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLIX/349/2018XLIXw sprawie zmian w uchwale w sprawie WPF Gminy Zduny na lata 2018-202817.10.2018
XLIX/348/2018XLIXw sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.17.10.2018
XLIX/347/2018XLIXw sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zduny.05.11.2018
XLIX/346/2018XLIXw sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zduny na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Zduny05.11.2018
XLIX/345/2018XLIXw sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”01.01.2019
Wykonanie budżetu za I półroczXLVIIIWykonanie budżetu za I półrocze 2018r.26.09.2018
XLVIII/344/2018XLVIIIw sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony30.10.2018
XLVIII/343/2018XLVIIIw sprawie zmian w uchwale w sprawie WPF Gminy Zduny na lata 2018-202826.09.2018
XLVIII/342/2018XLVIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.26.09.2018
XLVIII/341/2018XLVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zduny oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 26.09.2018
XLVIII/340/2018XLVIIIw sprawie przyjęcia wykonania zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Zduny w 2018 r.26.09.2018
XLVIII/339/2018XLVIIIw sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zduny instrumentem płatniczym30.10.2018
XLVIII/338/2018XLVIIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.01.01.2019
XLVIII/337/2018XLVIIIw sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28.11.2011r. w sprawie Statutu Gminy Zduny.17.11.2018
UCHWAŁA NR XLVII/336/2018XLVIIw sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chachalnia”29.08.2018
UCHWAŁA NR XLVII/335/2018XLVIIw sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 29.08.2018
UCHWAŁA NR XLVII/334/2018XLVIIw sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/298/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m29.08.2018
UCHWAŁA NR XLVII/333/2018XLVIIw sprawie zmian w WPF na lata 2018-202829.08.2018
UCHWAŁA NR XLVII/332/2018XLVIIw sprawie zmian w budżecie na 2018r.29.08.2018
UCHWAŁA NR XLVII/331/2018XLVIIw sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym Zarządu Rad Osiedlowych w Zdunach 01.09.2018
UCHWAŁA NR XLVII/330/2018XLVIIw sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dostarczonego z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Zduny29.08.2018
UCHWAŁA NR XLVII/329/2018XLVIIw sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zduny24.09.2018
UCHWAŁA NR XLVII/328/2018XLVIIw sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Zduny03.09.2018
UCHWAŁA NR XLVII/327/2018XLVIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.29.08.2018
UCHWAŁA NR XLVI/326/2018XLVIw sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.27.07.2018
UCHWAŁA NR XLVI/325/2018XLVIw sprawie zmian w uchwale w sprawie WPF Gminy Zduny na lata 2018-2028.27.07.2018
UCHWAŁA NR XLVI/324/2018XLVIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.27.07.2018
UCHWAŁA NR XLVI/323/2018XLVIw sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdun27.07.2018
UCHWAŁA NR XLV/322/2018XLVw sprawie udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 27.06.2018
UCHWAŁA NR XLV/320/2018XLVw sprawie zmian w uchwale w sprawie WPF Gminy Zduny na lata 2018-202827.06.2018
UCHWAŁA NR XLV/321/2018XLVw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduny za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2017 r. 27.06.2018
UCHWAŁA NR XLV/319/2018XLVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok27.06.2018
UCHWAŁA NR XLV/318/2018XLVw sprawie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
UCHWAŁA NR XLV/317/2018XLVw sprawie zmiany uchwały nr XLII/295/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Zduny, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.27.06.2018
UCHWAŁA NR XLV/316/2018XLVw sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zduny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.27.06.2018
UCHWAŁA NR XLV/315/2018XLVw sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków27.06.2018
UCHWAŁA NR XLV/314/2018XLVw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki w drodze bezprzetargowej.27.06.2018
XLIV/313/2018XLIVw sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zduny za 2017 rok23.05.2018
XLIV/312/2018XLIVw sprawie zmiany uchwały nr XLIII/305/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zduny.08.06.2018
XLIV/311/2018XLIVw sprawie zmian w WPF na lata 2018-202823.05.2018
XLIV/310/2018XLIVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 201823.05.2018
XLIV/309/2018XLIVw sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku 23.05.2018
XLIII/308/2018XLIIIw sprawie przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 5165P w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej25.04.2018
XLIII/307/2018XLIIIw sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny25.04.2018
XLIII/306/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XXVI/172/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny.07.06.2018
XLIII/305/2018XLIIIw sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zduny. 06.06.2018
XLIII/304/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 3 „SIENIUTOWO” i nadania statutu.07.06.2018
XLIII/303/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XL/282/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia „Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” i nadania statutu07.06.2018
XLIII/302/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XL/281/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia „Osiedla nr 1 „Zduny Stare” i nadania statutu.07.06.2018
XLIII/301/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Zacisze. 07.06.2018
XLIII/300/2018XLIII w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Jagodowa07.06.2018
XLIII/299/2018XLIII w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Wiśniowa 07.06.2018
XLIII/298/2018XLIIIw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” 25.04.2018
XLIII/297/2018XLIIIw sprawie zmian w budżecie na 2018 rok25.04.2018
XLII/296/2018XLIIw sprawie przekazania skargi według właściwości.28.03.2018
XLII/295/2018XLIIw sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Zduny, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych28.04.2018
XLII/294/2018XLIIw sprawie podziału Gminy Zduny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym28.04.2018
XLII/293/2018XLIIw sprawie zmian w uchwale WPF na lata 2018-202828.03.2018
XLII/292/2018XLIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018rok28.03.2018
XLII/291/2018XLII w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku 28.03.2018
XLII/290/2018XLIIw sprawie zmiany uchwały nr XL/260/2010 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Zduny 28.04.2018
XLII/289/2018XLIIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek w drodze bezprzetargowej.28.03.2018
XLII/288/2018XLIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości28.03.2018
XLII/287/2018XLIIw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.28.03.2018
XLI/286/2018XLIw sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018r.28.02.2018
XLI/285/2018XLIw sprawie przyjęcia wykonania zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Zduny w 2018 r.28.02.2018
XLI/284/2018XLIw sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK w Zdunach Sp. z o.o. na lata 2018-202028.02.2018
XL/283/2018XLw sprawie utworzenia Osiedla nr 3 „SIENIUTOWO” i nadania statutu.22.03.2018
XL/282/2018XLw sprawie utworzenia „Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” i nadania statutu.22.03.2018
XL/281/2018XLw sprawie utworzenia „Osiedla nr 1 „Zduny Stare” i nadania statutu.22.03.2018
XL/280/2018XLw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok31.01.2018
XL/279/2018XLw sprawie uchwalenia WPF Gminy Zduny na lata 2018-202831.01.2018
XL/278/2018XLw sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zduny.21.03.2018
XL/277/2018XLw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zdunach, dla którego Gmina Zduny jest organem prowadzącym.21.03.2018
XL/276/2018XLw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci dla klas I zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny20.03.2018
XL/275/2018XLw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania20.03.2018
XL/274/2018XLw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek w drodze bezprzetargowej.31.01.2018
XL/273/2018XL w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chachalnia ul. Jagodowa20.03.2018
XXXIX/272/2017XXXIXw sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy. 28.12.2017
XXXIX/271/2017XXXIXw sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.28.12.2017
XXXIX/270/2017XXXIXw sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 28.12.2017
XXXIX/269/2017XXXIXw sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Zdunach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach28.12.2017
XXXIX/268/2017XXXIXw sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.01.01.2018
XXXIX/267/2017XXXIXw sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zdunach na 2018r.01.01.2018
XXXIX/266/2017XXXIXw sprawie powołania Skarbnika Gminy Zduny.26.01.2018
XXXIX/265/2017XXXIXw sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zduny25.01.2018
XXXIX/264/2017XXXIXw sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej obręb miasto Zduny.28.12.2017
XXXIX/263/2017XXXIXw sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zduny.21.03.2018
XXXIX/262/2017XXXIX w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku 03.01.2018
XXXIX/261/2017XXXIXw sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018r.01.01.2018
XXXIX/260/2017XXXIXw sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-202801.01.2018
XXXIX/259/2017XXXIXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok28.12.2017
XXXVIII INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZDUNY W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017
XXXVIII/258/2017XXXVIIIw sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów ustalenia wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.01.01.2018
XXXVIII/257/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XLI/290/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zduny w ramach pomocy de minimis 10.01.2018
XXXVIII/256/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 01.01.2018
XXXVIII/255/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXX/207/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacj01.01.2018
XXXVIII/254/2017XXXVIIIw sprawie uchwalenia WPF Gminy Zduny na lata 2017-202829.11.2017
XXXVIII/253/2017XXXVIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.29.11.2017
XXXVIII/252/2017XXXVIIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zduny na rok 2018. 01.01.2018
XXXVIII/251/2017XXXVIIIw sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.01.01.2018
XXXVIII/250/2017XXXVIIIw sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomościach położonych w Zdunach stanowiących własność Gminy Zduny.29.11.2017
XXXVIII/249/2017XXXVIIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Zduny)29.11.2017
XXXVIII/248/2017XXXVIIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Baszków)29.11.2017
XXXVIII/247/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie w ośmioletnią Szkołę 29.11.2017
XXXVIII/246/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zdunach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zdunach. 29.11.2017
XXXVII/245/2017XXXVIIw sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 25.10.2017
XXXVII/244/2017XXXVIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.01.01.2018
XXXVII/243/2017XXXVIIw sprawie zmian w WPF na lata 2017-202825.10.2017
XXXVII/242/2017XXXVIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok25.10.2017
XXXVII/241/2017XXXVII w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Zduny w sprawie utworzenia Rad Osiedlowych w mieście Zduny i nadania statutów powstałym osiedlom i treści tych statutów. 25.10.2017
XXXVII/240/2017XXXVIIw sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę10.11.2017
XXXVII/239/2017XXXVIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Zdunach w Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Kilińskiego w Zdunach. 25.10.2017
XXXVII/238/2017XXXVIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie -Nadzór prawny wojewody wielkopolskiego zawiadomił
XXXVII/237/2017XXXVIIw sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zdunach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zdunach. Nadzór prawny wojewody wielkopolskiego zawiadomił o o wszczęciu postępowania nadzorczego ze względu na istotne naruszenie prawa
XXXV/230/2017XXXVw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych̶30.08.2017
XXXV/229/2017XXXVw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w m. Chachalnia30.08.2017
XXXV/228/2017XXXVw sprawie uchwalenia WPF Gminy Zduny na lata 2017-202830.08.2017
XXXV/227/2017XXXVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok30.08.2017
XXXV/226/2017XXXVw sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zduny oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 30.08.2017
XXXV/225/2017XXXVw sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zduny.
XXXV/224/2017XXXV w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska 30.08.2017
XXXV/223/2017XXXVw sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dostarczonego z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Zduny01.10.2017
XXXVI/236/2017XXXVIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduny na lata 2017 – 2023”. 27.09.2017
XXXVI/235/2017XXXVIzmiany w uchwale budżetowej na 2017r. 27.09.2017
XXXVI/234/2017XXXVIw sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zduny oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 27.09.2017
XXXVI/233/2017XXXVIw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 roku27.09.2017
XXXVI/232/2017XXXVIw sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zduny na lata 2017 - 202227.09.2017
XXXVI/231/2017XXXVIw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.01.11.2017
XXXIV/222/2017XXXIVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.21.07.2017
XXXIV/221/2017XXXIVw sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Zdunach21.07.2017
XXXIV/220/2017XXXIVw sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduny na lata 2017 - 202321.07.2017
XXXIII/219/2017XXXIIIw sprawie udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 28.06.2017
XXXIII/218/2017XXXIIIw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduny za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2016 r.28.06.2017
XXXIII/217/2017XXXIIIw sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej28.06.2017
XXXIII/216/2017XXXIIIw sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok28.06.2017
XXXIII/215/2017XXXIIIw sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
XXXIII/214/2017XXXIIIw sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej obręb Konarzew28.06.2017
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W ZDXXXIw sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce31.05.2017
XXXI/213/2017XXXIw sprawie zmiany uchwały Nr XXX/207/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja 31.05.2017
XXXI/212/2017XXXIzmian w WPF Gminy Zduny na lata 2017-202831.05.2017
XXXI/211/2017XXXIzmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 31.05.2017
XXXI/210/2017XXXIw sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom 01.06.2017
XXXI/209/2017XXXIw sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zduny za 2016 rok31.05.2017
XXXI/208/2017XXXIw sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Sportowa16.06.2017
XXX/207/2017XXXw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach ”26.04.2017
XXX/206/2017XXXw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”26.04.2017
XXX/205/2017XXXw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę.26.04.2017
XXX/204/2017XXXw sprawie zmiany uchwały Nr XIV/106/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 26.04.2017
XXX/203/2017XXXw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2017-202826.04.2017
XXX/202/2017XXXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.26.04.2017
XXX/201/2017XXXw sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Zduny18.05.2017
XXX/200/2017XXXw sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 30.06.2017
XXIX/199/2017XXIXw sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.01.05.2017
XXIX/198/2017XXIXw sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK w Zdunach sp. z o.o. na lata 2017-2018. 29.03.2017
XXIX/197/2017XXIXw sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków Gminy Zduny do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 18.04.2017
XXIX/196/2017XXIXw sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu29.03.2017
XXIX/195/2017XXIXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 29.03.2017
XXIX/194/2017XXIXw sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2017-202829.03.2017
XXIX/193/2017XXIXw sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy29.03.2017
XXIX/192/2017XXIXw sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Zduny oraz warunków i zasad korzystania z tych obie18.04.2017
XXIX/191/2017XXIXw sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Zduny 29.03.2017
XXIX/190/2017XXIXw sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego18.04.2017
XXVIII/189/2017XXVIIIw sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Baszków” 22.02.2017
XXVIII/188/2017XXVIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok22.02.2017
XXVIII/187/2017XXVIIIw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny10.02.2017
XXVIII/186/2017XXVIIIw sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zdunach, dla którego Gmina Zduny jest organem prowadzącym 10.03.2017
XXVIII/185/2017XXVIII w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 22.02.2017
XXVII/184/2017XXVIIw sprawie zasad i trybu przeprowadzania partycypacji społecznej w Programie Rewitalizacji Gminy Zduny25.01.2017
XXVII/183/2017XXVIIw sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduny25.01.2017
XXVII/182/2017XXVIIw sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Zduny na lata 2017 – 2021” 14.02.2017
XXVII/181/2017XXVIIw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania25.01.2017
XXVII/180/2017XXVIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości25.01.2017
XXVII/179/2017XXVIIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek. 25.01.2017
XXVII/178/2017XXVIIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek. 25.01.2017
XXVI/177/2016XXVIw sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.01.01.2017
XXVI/176/2016XXVIw sprawie ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zdunach na 2017r.01.01.2017
XXVI/175/2016XXVIw sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 266/1 położonej w obrębie Chachalnia będące29.12.2016
XXVI/174/2016XXVIw sprawie przyjęcia wykonania zadania zarządcy dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Zduny w 2016 r.29.12.2016
XXVI/173/2016XXVIw sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkół na terenie Gminy Zduny
XXVI/172/2016XXVIw sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny01.01.2017
XXVI/171/2016XXVIw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 roku29.12.2016
XXVI/170/2016XXVIw sprawie zmiany Uchwały nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu29.12.2016
XXVI/169/2016XXVIw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2017-202801.01.2017
XXVI/168/2016XXVIw sprawie uchwały budżetowej na rok 201701.01.2017
XXVI/167/2016XXVIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 roku29.12.2016
XXV/166/216XXVw sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Zduny a Miastem i Gminą Krotoszyn w zakresie publicznego transportu zbiorowego 01.01.2017
XXV/165/2016XXVw sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.01.01.2017
XXV/164/2016XXVw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.01.01.2017
XXV/162/2016XXVw sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej 01.01.2017
XXV/161/2016XXVw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych01.01.2017
XXIV/160/2016XXIVw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2016-202323.11.2016
XXIV/159/2016XXIVw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn.: Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopol23.11.2016
XXIII/158/2016XXIIIw sprawie zmian w WPF na lata 2016-2023.26.10.2016
XXIII/157/2016XXIIIsłużebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 266/1 położonej w obrębie Chachalnia, będącej własnością Gminy Zduny.26.10.2016
XXIII/156/2016XXIIIw sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Zdun za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia30.11.2016
XXIII/155/2016XXIIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości01.01.2017
XXIII/154/2016XXIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.26.10.2016
XXII/153/2016XXIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zduny. 28.09.2016
XXII/152/2016XXIIw sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie podwórkowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach 28.09.2016
XXII/151/2016XXIIw sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dostarczonego z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Zduny 28.09.2016
XXII/150/2016XXIIw sprawie zmian w WPF na lata 2016-202328.09.2016
XXII/149/2016XXIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 28.09.2016
XXI/147/2016XXIw sprawie zgłoszenia sołectw: Chachalnia, Konarzew i Bestwin do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-202024.08.2016
XXI/146/2016XXIw sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach24.08.2016
XXI/145/2016XXIw sprawie zmian w WPF na lata 2016 – 202324.08.2016
XXI/144/2016XXIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok24.08.2016
XXI/143/2016XXIw sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Zdun za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia24.08.2016
XXI/142/2016XXIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek26.08.2016
XXI/141/2016XXIw sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 266/1 położonej w obrębie Chachlnia, będącej własnością Gminy Zduny.24.08.2016
XXI/140/2016XXIw sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 24.08.2016
XXI/139/2016XXIw sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Zduny na lata 2004-2011 24.08.2016
XX/138/2016XXw sprawie uchylenia uchwały nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany położenia ulicy w miejscowości Konarzew29.06.2016
XX/136/2016XXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 29.06.2016
XX/137/2016XXw sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zduny.14.08.2016
XX/135/2016XXw sprawie udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 29.06.2016
XX/134/2016XXw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduny za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2015 r. 29.06.2016
XIX/133/2016XIXw sprawie zmian w WPF na lata 2016-202325.05.2016
XIX/132/2016XIXw sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chachalnia20.06.2016
XIX/131/2016XIXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016r. 25.05.2016
XIX/130/2016XIXw sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zduny za 2015 rok25.05.2016
XIX/129/2016XIXw sprawie zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach25.05.2016
XIX/128/2016XIXw sprawie zmiany położenia ulicy w miejscowości Konarzew ul. Akcjowa25.05.2016
XIX/127/2016XIXw sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzew ul. Wiśniowa 20.06.2016
XIX/126/2016XIXw sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chachalnia ul. Łowiecka20.06.2016
XVIII/125/2016XVIIIw sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-202327.04.2016
XVIII/124/2016XVIIIw sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego18.05.2016
XVIII/123/2016XVIIIw sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zduny dla rodzinnych ogrodów działkowych16.05.2016
XVIII/122/2016XVIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok27.04.2016
NR XVII/116/2016XVIIw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zduny na lata 2016-202323.03.2016
NR XVII/115/2016XVIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 201623.03.2016
NR XVII/121/2016XVIIw sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Zduny Sp. z o.o. na lata 2016 - 2018”.23.03.2016
NR XVII/120/2016XVIIw sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zduny.” 13.04.2016
NR XVII/119/2016XVIIw sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 01.05.2016
NR XVII/114/2016XVIIw sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Zduny dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania13.04.2016
NR XVII/113/2016XVIIw sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zduny23.03.2016
NR XVII/112/2016XVIIw sprawie: uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2016 – 2023”23.03.2016
NR XVII/118/2016XVIIw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.01.05.2016
NR XVII/117/2016XVIIw sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.01.05.2016
XVI/111/2016XVIw sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.24.02.2016
XVI/109/2016XVIw sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu24.02.2016
XVI/107/2016XVIw sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy24.02.2016
XVI/106/2016XVIw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek.24.02.2016
XVI/105/2016XVIw sprawie: zamiany gruntów24.02.2016
XVI/108/2016XVIw sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 14.03.2016
XV/104/2016XVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016rok27.01.2016
XV/103/2016XVw sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 27.01.2016
XV/102/2016XVw sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduny16.02.2016
xv/101/2016XVw sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach dla którego Gmina Zduny jest organem prowadzącym.16.02.2016
XV/100/2016XVw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek.27.01.2016
XV/99/2016XVw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.27.01.2016
XIV/98/2015XIVw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.29.12.2015
XIV/97/2015XIVw sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2016 roku.29.12.2015
XIV/96/2015XIVw sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2016 roku.29.12.2015
XIV/95/2015XIVw sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu29.12.2015
XIV/94/2015XIVw sprawie: wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu29.12.2015
XIV/93/2015XIVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok29.12.2015
XIV/92/2015XIVw sprawie: ramowego planu działania Komisji Rewizyjnej na 2016 r.01.01.2016
XIV/91/2015XIVw sprawie: ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zdunach na 2016r.01.01.2016
XIV/90/2015XIVw sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok01.01.2016
XIV/89/2015XIVw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zduny na lata 2016-202329.12.2015
XIII/88/2015XIIIw sprawie opłaty targowej01.01.2016
XIII/87/2015XIIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.01.01.2016
XIII/86/2015XIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.26.11.2015
XIII/85/2015XIIIw sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr XII/73/2015 z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 01.01.2016
XIII/84/2015XIIIw sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów ustalenia wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.01.01.2016
XIII/83/2015XIIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych01.01.2016
XIII/82/2015XIIIw sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Młynarczyka na bezczynność Burmistrza Zdun26.11.2015
XIII/81/2015XIIIw sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”26.11.2015
XIII/80/2015XIIIw sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny 17.12.2015
XIII/79/2015XIIIw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli.17.12.2015
XIII/78/2015XIIIw sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konarzew gmina Zduny17.12.2015
XIII/77/2015XIIIw sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny17.12.2015
XIII/76/2015XIIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości26.11.2015
XIII/75/2015XIIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości26.11.2015
XII/74/2015XIIw sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - alei dębów szypułkowych, znajdującego się w miejscowości Rochy. 21.10.2015
XII/73/2015XIIw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.01.01.2016
XII/72/2015XIIw sprawie opłaty od posiadania psów.01.01.2016
XII/71/2015XIIw sprawie opłaty targowej.
XII/70/2015XIIw sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działa06.11.2015
XII/69/2015XIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
XII/68/2015XIIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek.21.10.2015
XI/67/2015XIw sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dostarczanego z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Zduny30.09.2015
XI/66/2015XIw sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zduny - Cieszków30.09.2015
XI/65/2015XIw sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie na kadencje od 2016r. do 2019r.30.09.2015
XI/64/2015XIw sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sadu Rejonowego w Krotoszynie
XI/63/2015XIw sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2016-201430.09.2015
XI/62/2015XIw sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zduny na lata 2015-202330.09.2015
XI/61/2015XIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 30.09.2015
XI/60/2015XIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 1588 ul. Strzelecka w Zdunach) 30.09.2015
X/59/2015Xzmian w uchwale budżetowej na 2015rok19.08.2015
X/58/2015Xpowołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego19.08.2015
X/57/2015Xzasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników19.08.2015
X/56/2015Xutworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.03.09.2015
IXSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zduny wraz z objaśnieniami za 2014r.30.03.2015
IX/51/2015IXw sprawie : udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.23.06.2015
IX/54/2015IXw sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.30.06.2015
IX/54/2015IXw sprawie: powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 23.06.2015
IX/53/2015IXw sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zduny za rok 2014.23.06.2015
IX/52/2015IXw sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015r.23.06.2015
VIII/50/2015VIIIw sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015r.27.05.2015
VIII/49/2015VIIIw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny za 2014r.27.05.2015
VIII/48/2015VIIIw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zdunowskiego Ośrodka Kultury za 2014r.27.05.2015
VIII/47/2015VIIIw sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.27.05.2015
VII/45/2015VIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.22.04.2015
VII/46/2015VIIw sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej22.04.2015
VII/44/2015VIIw sprawie: zmiany uchwały nr XL/260/2010 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Zduny 22.04.2015
VII/43/2015VIIw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 22.04.2015
VII/42/2015VIIw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości22.04.2015
VI/41/2015VIw sprawie: zmian do uchwale budżetowej na 2015r.25.03.2015
VI/40/2015VIw sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę25.03.2015
VI/39/2015VIw sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków25.03.2015
V/38/2015Vw sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 25.02.2015
V/37/2015Vw sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny.25.02.2015
V/36/2015Vw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.25.02.2015
V/35/2015Vw sprawie: zmiany uchwały nr XL/260/2010 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Zduny25.02.2015
V/34/2015Vw sprawie:ustalenia kryteriów rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach, prowadzonego przez Gminę Zduny.25.02.2015
V/33/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.25.02.2015
V/32/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/31/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/30/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/29/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/28/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/27/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/26/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/25/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
V/24/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.25.02.2015
IV/23/2015IVw sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Zdunach w Komitecie do spraw wspierania inicjatyw lokalnych. 28.01.2015
IV/22/2015IVw sprawie: wskazania radnych do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zdunowskiego Ośrodka Kultury. 28.01.2015
IV/21/2015IVw sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzew. 28.01.2015
IV/20/2015IVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.28.01.2015
IV/19/2015IVw sprawie: ramowego planu działania Komisji Rewizyjnej na 2015r.28.01.2015
IV/18/2015IVw sprawie: ramowych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zdunach na 2015 r.28.01.2015
IV/17/2015IVw sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy 28.01.2015
IV/16/2015IVw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek.28.01.2015
III/15/2014IIIw sprawie: ustanowienia przedstawiciela Gminy Zduny w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. 22.12.2014
III/14/2014IIIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy- Dom Pogrzebowy w Zdunach ul. Sienkiewicza. 22.12.2014
III/13/2014IIIw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy.22.12.2014
III/12/2014IIIw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2014-2023.22.12.2014
III/11/2014IIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.22.12.2014
III/10/2014IIIw sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Zdun. 22.12.2014
III/9/2014IIIw sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2015 roku.22.12.2014
III/8/2014IIIw sprawie uchwały budżetowej na rok 201522.12.2014
III/7/2014IIIw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2015-2023.22.12.2014
II/6/2014IIw sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Zduny w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie.08.12.2014
II/5/2014IIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.08.12.2014
II/4/2014IIw sprawie: powołania Komisji Statutowej08.12.2014
II/3/2014IIw sprawie: liczby, rodzaju i składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdunach08.12.2014
I/2/2014Iw sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zdunach01.12.2014
I/1/2014Iw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdunach01.12.2014
 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl