0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Zdunach

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Urząd Miejski w Zdunach

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdunach, w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godz. 15:00 lub można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

Wymagania:
 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
 4. co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 5. biegła znajomość komputera,
 6. znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, budownictwa, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych,
 2. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w administracji samorządowej,
 3. znajomość procedur udzielania zamówień publicznych,
 4. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia i rozliczania inwestycji finansowanych ze środków unijnych,
 5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, terminowość w załatwianiu spraw, dyspozycyjność,
 6. prawo jazdy kat. B.


Zakres obowiązków:
 

III. Zakres zadań i czynności wykonywanych na stanowisku obejmuje prowadzenie spraw:

 1. nadzór nad prawidłową działalnością Wydziału, w tym zapewnienie właściwej i terminowej  realizacji prowadzonych prac,
 2. udział w przygotowywaniu propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,
 3. prowadzenie i nadzorowanie prac przygotowawczych procesów inwestycyjnych i remontów mienia komunalnego,
 4. kontrola przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie umownych terminów realizacji,
 5. udział w przygotowywaniu specyfikacji technicznych do przetargów dla zamówień publicznych dotyczących inwestycji,
 6. współdziałanie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków pozabudżetowych,
 7. współudział w opracowywaniu planów, analiz i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych, inwestycji, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska na potrzeby Rady Miejskiej w Zdunach i jej komisji.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. specyfika pracy – praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, pod presją czasu; w terenie - wizje lokalne, wymagająca konsultacji telefonicznych oraz bezpośredniego kontaktu z klientem,
 3. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu i toalet, ale posiada windę,
 4. praca w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00-15.00, środa 9.00-17.00,
 5. zatrudnienie: od 1 grudnia 2018 r.


Wymagane dokumenty:
 

     V. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisane CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy (dostępny na www.bip.zduny.pl),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach, itp.,
 6. kopie świadectw pracy potwierdzające staż,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikacji kandydatów niepełnosprawnych).
 8. własnoręcznie podpisane:

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem, (oświadczenia dostępne na stronie).

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (oświadczenia dostępne na stronie sprawy kadrowe).Dodatkowe informacje:
 

VI. Informacje dodatkowe:

 1.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Zdunach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach.
 3. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.
 4. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zduny, 7 listopada 2018 r.                                                                                                   Burmistrz Zdun

                                                                                                                                          /-/ Tomasz Chudy

» Pliki powiązane:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Zdunach
Dodany: 22.11.2018 godz. 14:18
Informacja Burmistrza Zdun ws. ogłoszenia wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Dodany: 27.11.2018 godz. 8:23


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Pietrzak-Figlak Anna [Kierownik Wydziału Organizacyjnego] dnia 7 2018

Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2018 godz. 15:24
Liczba odsłon:
  194 od 7 2018 godz. 15:24  (średnio 0.77 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl