0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: stanowisko ds. kancelaryjnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Poprawska, zamieszkała w Bestwinie.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Oryginalny dokument w załączniku.» Pliki powiązane:

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych
Dodany: 29.03.2018 godz. 14:16
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych
Dodany: 29.03.2018 godz. 14:22


Informacja opublikowana przez:
  dnia 29 2018 godz. 14:22


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: ds. kancelaryjnych

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Urząd Miejski w Zdunach

Oferowane stanowisko:
  stanowisko ds. kancelaryjnych

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdunach, w terminie do dnia 9 marca 2018 roku do godz. 1500 lub można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny

Wymagania:
 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 2-letni staż pracy, w tym minimum rok w jednostce administracji samorządowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, instrukcji kancelaryjnej oraz procedur dotyczących postępowania administracyjnego,
 2. wiedza na temat zarządzania dokumentacją i informacją w urzędzie,
 3. komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 4. mile widziane doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów,
 5. praktyczna umiejętność  obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 6. komunikatywność, operatywność, terminowość w załatwianiu spraw, odporność na stres,
 7. umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta.


Zakres obowiązków:
 

III. Zakres zadań i czynności wykonywanych na stanowisku obejmuje prowadzenie spraw:

 1. wstępna obsługa interesanta,
 2. obsługa telefoniczna i e-mail’owa urzędu,
 3. kompleksowa obsługa sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza,
 4. prowadzenie terminarza zajęć oraz spotkań burmistrza i zastępcy burmistrza,
 5. obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej wraz z Punktem Potwierdzającym Profil Zaufany dla interesantów,
 6. realizacja zadań wynikająca z wdrażania w urzędzie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 7. przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji,
 8. obsługa i organizacja zebrań i spotkań,
 9. nadzór nad aktualizacją tablicy ogłoszeń.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. specyfika pracy – praca przy komputerze,
 3. częste kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym,
 4. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet,
 5. praca w godzinach: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00.


Wymagane dokumenty:
 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisane CV,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach, itp.,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. mile widziane referencje dotychczasowych pracodawców,
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
 10. podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procedury naboru zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikacji kandydatów niepełnosprawnych).


Dodatkowe informacje:
 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Urzędzie Miejskim w Zdunach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. był niższy niż 6%.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdunach, w terminie do dnia 9 marca 2018 roku do godz. 1500  lub można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

Koperta powinna zawierać dopisek: „Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. kancelaryjnych”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach.

 

Zduny, 26 lutego 2018 r.

Burmistrz Zdun
/-/ Tomasz Chudy

» Pliki powiązane:

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: ds. kancelaryjnych
Dodany: 26.02.2018 godz. 19:49
Kwestionariusz osobowy i oświadczenia
Dodany: 26.02.2018 godz. 21:11
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych
Dodany: 29.03.2018 godz. 14:16
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyniku naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych
Dodany: 29.03.2018 godz. 14:22


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Pietrzak-Figlak Anna [Kierownik Wydziału Organizacyjnego] dnia 26 2018

Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2018 godz. 19:48
Liczba odsłon:
  683 od 26 2018 godz. 19:48  (średnio 2.1 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl