0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania GT.6733.16.2018 celem wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Baszkowie
 Alicja Drejkarz-Ostój      30.10.2018 godz. 12:58


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm.) Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 30 października 2018 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia” na działce o numerze ewid. 781/1, obręb Baszków, gmina Zduny”.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 w pokóju nr 213 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 07:00-15:00 oraz w środę 9:00-17:00 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

                                                                                                                              Z-ca  Burmistrza Zdun

                                                                                                                              /-/ mgr Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl