0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
 Magdalena Poprawska      28.09.2018 godz. 14:32


OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

BURMISTRZ ZDUN

Informuje, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 1090 SDR 11 Dz 63 na działkach położonych w m. Chachalnia, gmina Zduny oznaczonych numerami ewid. 781/1, 248/39.

Postępowanie wszczęte zostało w dniu 09-02-2018 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań reprezentowaną przez pełnomocnika firmę Instalacyjno- budowlaną Jerzy Czwordon,ul. Powstania Listopadowego 20, 63-400 Ostrów Wlkp.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, pokój 213 codziennie w godzinach urzędowania zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do zebranych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

Zduny, 28-09-2018 r.

 

                                                                                                                        Burmistrz Zdun

                                                                                                                       /-/ Tomasz Chudy
 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl