0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym: "Dni Seniora w gminie Zduny"
 Alicja Drejkarz-Ostój      11.09.2018 godz. 9:21


Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                            Zduny, 11 września 2018 r.

ul. Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym

z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Działania na rzecz osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych

pod nazwą:

„Dni Seniora w gminie Zduny”

Ofertę w dniu 05 września 2018 r. złożyło Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa”.

Wartość wnioskowanej dotacji – 2000,00 zł, słownie:  dwa tysiące złotych 00/100 złotych.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc.  Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 18 września 2018 r.

 

                                                                                                                                           Burmistrz Zdun

                                                                                                                                        /-/ mgr Tomasz Chudy

 

treść oferty

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl