0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2590, pow.0,0024ha (garaże)
 Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:46


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  Burmistrz Zdun ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny

Adres i oznaczenie nieruchomości:

Obręb:               Zduny-miasto
Arkusz mapy:   5
Nr działki:         2590
Powierzchnia:   0,0025 ha
Użytek:             Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Nr KW:             KZ1R/00027652/4
Właściciel:        Gmina Zduny

Opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się przy ulicy 1 Maja i  usytuowana jest w otoczeniu zabudowy garażowej. Działka o niewielkiej powierzchni i kształcie prostokąta, przeznaczona pod zabudowę garażu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29.12.1998 r., Uchwała Rady Miejskiej w Zdunach Nr 21/98 (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 12, poz. 201) nieruchomość stanowi tereny urządzeń i komunikacji, oznaczenie planu 32 KS/98.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/00027652/4 jest wolny od obciążeń.

Termin zagospodarowania nieruchomości: - nie określa się.

Forma i tryb zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Termin i miejsce przetargu15 maja 2018 roku o godz. 1130 – sala sesyjna  Urzędu Miejskiego  w Zdunach, ul. Rynek 2.

Cena wywoławcza prawa własności:  1.851,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny
                                       Wadium:     250,00 zł.

Warunki przetargu

WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 maja 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach -  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto. Tytuł wpłaty wadium winien wskazać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. A pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się nie później niż przed upływem  3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na podane przez uczestnika przetargu konto.

PRZETARG

1. W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  tj. byłego właściciela lub jego spadkobierców, pozbawionych prawa własności nieruchomości przed 5.12.1990 r.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem         przetargu:

  1. oryginału dowodu wpłaty wadium;
  2. dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
  3. osoby prawne  lub inne podmioty – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny tj. wydany w okresie do trzech miesięcy przed przetargiem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej) podmiotu oraz pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika  z odpisu KRS lub CEIDG.

3. Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

4. O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu tym, że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U.2014.1490 ze zm.)

5.  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6.   Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.  Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8.  Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Nabywca prawa własności: - ponosi koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udziela: - Urząd Miejski, ul. Rynek 2 w godzinach urzędowania

tel. 62 7215001 wew. 24. Sprawę prowadzi Magdalena Krawczyk

Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach .


Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2590, pow.0,0024ha (garaże)


 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl