0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia
 Magdalena Poprawska      05.04.2018 godz. 11:20


OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./ 

 

 BURMISTRZ ZDUN

 

Informuje, że w dniu  03 kwietnia 2018  roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 na działkach o numerach ewid. 744, 731, obręb Zduny, gmina Zduny.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek - czwartek – piątek w godzinach od 800 do 1400 , środa od          900 – 1600   zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                              Burmistrz Zdun

                                                                                                /-/ Tomasz Chudy

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl