0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Alicja Drejkarz-Ostój      09.01.2018 godz. 8:28


OGŁOSZENIE

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 ze zm.) i art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) oraz uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 lutego 2015 roku, zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.01.2018 r. do 14.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2 pokój nr 24, w pn-wt-czw-pt w godzinach 800 – 1500 oraz w śr w godzinach 900 – 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Zdun z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018 r.

                                                                                                

                                          Burmistrz Zdun

                                                                                                                                 /-/ Tomasz Chudy

 

Załączniki:

zał. 1 - treść Studium

zał. 2 - prognoza oddziaływania na środowisko

zał. 3 - plansza środowisko przyrodnicze

zał. 4 - plansza środowisko kulturowe

zał. 5 - plansza infrastruktura techniczna

zał. 6 - plansza bilans terenów

zał. 7 - rysunek Studium Gmina Zduny

zał. 8 - rysunek Studium Miasto Zduny

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl