0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach
 Alicja Drejkarz-Ostój      04.01.2018 godz. 12:01


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm./

 

BURMISTRZ ZDUN

informuje, że w dniu  04 stycznia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach na działce położonej w m. Zduny ul. Przemysłowa, oznaczonej nr ewid. 2616/2.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, pokój 213 od poniedziałku – wtorku - czwartku – piątku w godzinach od 800 - 1400 oraz środę od 900 – 1600   zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                               Zastępca  Burmistrza Zdun

                                                                                                                      /-/ Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl