0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego, zgodnie z zadaniem pn. Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Zduny ul. Wrocławska, Bursztynowa , zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS52/II/2017 z dnia 13.07.2017 r. na terenie działek o nr ewid. 1750, 1089/1, 1080/2, 1079/2, 8110/14, 1063/2, 1078, 1075/1, 1075/17 obręb Zduny, gm. Zduny
 Magdalena Poprawska      27.12.2017 godz. 15:34


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257  / oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./

 

BURMISTRZ ZDUN

informuje, że w dniu  27 grudnia    2017    roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania

decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie kablowej linii oświetlenia drogowego, zgodnie z zadaniem pn. „Rozbudowa  zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Zduny ul. Wrocławska, Bursztynowa , zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS52/II/2017 z dnia 13.07.2017 r.  na terenie działek o nr ewid. 1750, 1089/1, 1080/2, 1079/2, 8110/14, 1063/2, 1078, 1075/1, 1075/17 obręb Zduny, gm. Zduny.

 

Zawiadamia się, że w  terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach ul. Rynek 2 pokój 213,  od poniedziałek  – wtorek – czwartek - piątek w godzinach od 8 00 do 1400 , środa od 900 do 1600 zapoznać się  z aktami sprawy w/w inwestycji a także  wypowiedzieć  się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                          Z-ca Burmistrza  Zdun

                                                                                                                         /-/ Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl