0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Alicja Drejkarz-Ostój      28.11.2017 godz. 14:06


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

                                                                                BURMISTRZ ZDUN

informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do Firmy KRUK wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą centralną na terenie działek o nr ewid. 745/9, 747/1, 1848, 2630/1, 2630/2, 2636.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, pokój 213, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 800 do 1400 , a w środę w godz. 900 – 1600 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

                                                                                                                                                   Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                 /-/ Tomasz Chudy 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl