0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" pod nazwą: "Zduny Karate Cup"
 Alicja Drejkarz-Ostój      05.10.2017 godz. 11:34


Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” pod nazwą: „Zduny Karate Cup”.

 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                  Zduny, 04 października 2017r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publiczne o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

pod nazwą

„Zduny Karate Cup”

Ofertę w dniu 21 września 2017 r. złożył UKS SHODAN.

Umowę podpisano 04 października 2017 r.

Wartość udzielonej dotacji – 5 700,00 zł, słownie: pięć tysięcy siedemset 00/100 złotych.  

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl