0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017
 Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      10.07.2017 godz. 10:41

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 5.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa pawilonu stacji na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Zdunach, ul. Wrocławska, dz. nr 1085/2, 1085/3”.


Zduny, dnia 10.07.2017 r.

OŚ.6220.1.2017

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2017 roku na wniosek Inwestora: PKN ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017 z dnia 17.05.2017 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa pawilonu stacji na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Zdunach, ul. Wrocławska, dz. nr 1085/2, 1085/3”.

z up. Burmistrza Zdun

   Z-ca Burmistrza        

/-/ mgr Miłosz Zwierzyk

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl