0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 173, 326/1, 211/2 w m. Perzyce dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.
 Rafał Markowski      16.06.2017 godz. 12:54OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. / oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 173, 326/1, 211/2 w m. Perzyce dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pokój 213, od poniedziałek – wtorek-czwartek – piątek w godzinach od 800 do 1400 , środa od 900 – 1600 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów. Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

Burmistrz Zdun
/-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl